‘Spoedzoekers sneller huis’

spoedzoekerMensen die met spoed een huis nodig hebben, krijgen in de toekomst mogelijk meer kan­sen bij de woningtoewijzing. Wet­houder Jan van der Meer is er in ie­der geval voorstander van. Een bericht uit De Gelderlander.

Hij heeft hiervoor een plan voorge­legd aan de raad en de corporaties. Na de zomer volgt een debat over zijn suggesties. Uiteindelijk beslist de stadsregioraad waarin Nijme­gen een zware stem heeft, in okto­ber over verandering van de huidi­ge toewijzingsregeling.

Van der Meer staat niet alleen met zijn voorstel. In Arnhem heeft de politiek al eerder aangedrongen op een soortgelijke aanpassing. In de Rijnstad liggen zelfs plannen om in september een proef te doen met het verloten van huurwonin­gen onder de zogeheten spoedzoe­kers. Wie het ‘winnende’ lot trekt mag die woning vervolgens niet weigeren.

Van der Meer ziet naast loting nog een tweede mogelijkheid om men­sen snel aan een huis te helpen: via ‘direct huur’. Degene die als eerste reageert, kan dan de woning bezichtigen en daarna direct een huurcontract tekenen.

Overigens wil Van der Meer de ‘spoedregeling’ slechts op een deel van de vrijkomende sociale huur­woningen loslaten. Voor urgente woningzoekenden en speciale doelgroepen wil hij apart wonin­gen blijven reserveren. Een groot deel van de woningen zal verder al­tijd via het aanbodmodel afgezet worden waarbij inschrijfduur ( geldt voor starters) en woonduur ( doorstromers) bepalend zijn voor een toewijzing Van der Meer lanceert de regeling voor spoedzoekers – mensen die snel een woning nodig hebben, maar niet onder de urgentierege­ling vallen – omdat veel woning­zoekenden met een lange meettijd of woonduur vaak via inschrijving uitproberen hoeveel kans ze daad­werkelijk op een lege woning ma­ken. Het aantal weigeringen door woningzoekenden op een toewij­zing is hierdoor erg hoog. Panden staan hierdoor ook lang leeg.

Van der Meer wil dit laatste aan­pakken. Hij wil de inschrijftijd en woonduur van mensen die drie keer weigeren, tijdelijk bevriezen.

Hij denkt daarnaast aan een rege­ling waarbij mensen die binnen een jaar spijt krijgen van een ver­huizing alsnog een deel van hun inschrijftijd terugkrijgen. Van der Meer denkt dat huurders dan min­der vaak een aanbod weigeren.