Pleidooi voor wijziging regels studentenhuisvesting

studentenhuisvestingOp 8 maart praat minister Donner met de Kamercommissie over studentenhuisvesting. De vier grote steden hebben een brief geschreven waarin ze pleiten voor aanpassing van de regels voor studentenhuisvesting. Wij hebben vanuit Nijmegen afgelopen vrijdag ook een brief gestuurd, met ongeveer dezelfde strekking. We hopen dat de Kamer bij de minister kan afdwingen dat regels worden versoepeld zodat studentenhuisvesters zoals de SSHN weer kunnen bouwen. Ook in Nijmegen is er nog woningnood onder studenten en hebben we de ambitie om 2000 extra eenheden te bouwen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zijne Excellentie de heer Donner
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Datum: 4 maart 2011
Onderwerp: Belang studentenhuisvesting in Nijmegen

Geachte heer Donner,

De Radboud Universiteit in Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn van grote betekenis. Niet alleen voor de stad Nijmegen en de regio, maar ook in breder perspectief als instellingen waar het talent voor de toekomst wordt opgeleid. Talent op velerlei vakgebieden, dat van groot belang is om de uitdagingen van de toekomst met succes aan te kunnen gaan. Kennis is cruciaal voor ons land in een internationale setting met een globaliserende economie. De Nederlandse universiteitssteden vormen de motoren van de Nederlandse kenniseconomie.
De Nijmeegse onderwijsinstellingen delen deze ambitie, en weten veel studenten en postdocs aan te trekken. Uit Nederland én uit het buitenland. Dit leidt tot een groeiende vraag naar goede en betaalbare studentenhuisvesting.

In Nijmegen hebben we een constructieve samenwerking met de SSHN en de instellingen voor hoger onderwijs. Om aan de huisvestingsvraag voor studenten te kunnen blijven voldoen hebben we afspraken met de SSHN voor de productie van 1.000 extra eenheden in de periode tot 2015. Voor de periode daarna werken we aan een nieuwe taakstelling.

Bij  het realiseren van die opgaven doen zich echter een aantal knelpunten voor die we niet lokaal kunnen oplossen.

•    De heffingen van het rijk op de woningcorporaties waardoor de investeringsruimte van de SSHN en andere woningcorporaties fors afneemt. Niet alleen moeten studentenhuisvesters fiscaal uit de wind worden gehouden, ook de in het regeerakkoord aangekondigde verhuurderheffingen vanaf 2014 zijn in dit verband desastreus;
•    Het niet kunnen krijgen van huurtoeslag voor onzelfstandige woonruimte;
•    Wet- en regelgeving op het terrein van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening , o.a.   de huidige regels voor geluidhinder bij studentenhuisvesting en de beperkende regels voor tijdelijke huisvesting.

Wij vragen u met ons in gesprek te gaan over stimulerende acties om te kunnen zorgen voor de zo noodzakelijke studentenhuisvesting. Wij zullen daarover in ieder geval ook overleggen met de Nederlandse kennissteden in het recent gestarte kennisstedennetwerk, waar u ook met burgemeester De Graaf al over sprak.
In dit verband ondersteunen wij ook het initiatief van Eindhoven om te komen tot een SES (Stuurgroep Experimenten Studentenhuisvesting) waarbinnen de knelpunten kunnen worden omgezet in meer stimulerende maatregelen.

Hoogachtend,

Jan van der Meer
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie en Groen & Water