Aanpassing bouwplannen Waalsprong

woningbouwDe bouwplannen voor de Citadel, Hoge Bongerd, Knoop Lent en Veur Lent in de Waalsprong worden aangepast. Zo wordt overwogen om minder appartementen, minder ondergronds parkeren, en meer grondgebonden woningen in de Citadel te realiseren. Een deel van de in de Citadel geplande horeca wordt mogelijk verplaatst richting de Hoge Bongerd. Het geplande winkelaanbod in de Citadel blijft behouden, en wordt waarschijnlijk versneld uitgevoerd.

 Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten aan de Nijmeegse gemeenteraad.

Sinds de ombouw van de A325 tot Prins Maurtisingel kan er weer gebouwd worden in de Waalsprong, maar het tempo is te laag. Er worden te weinig woningen afgezet, net als elders in Nederland. Als gevolg van de stagnatie op de woningmarkt dreigt de grondexploitatie van de Waalsprong niet langer sluitend te zijn. De opbrengsten voor de gemeente en zijn partners (marktpartijen en corporaties) in de Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong (GEM) vallen daardoor tegen, terwijl de kosten gelijk blijven.

Om de woningbouw in de Waalsprong weer in beweging te krijgen overweegt de gemeente daarom met zijn partners in de GEM een tijdelijke crisiskorting op de grondprijs in de jaren 2011 en 2012, gekoppeld aan harde afspraken over grondafname door de bouwers.

Tegelijkertijd wordt gekeken naar het terugbrengen van de kosten van de huidige plannen voor de Waalsprong. Daarom studeert de gemeente samen met zijn partners in de GEM ook op maatregelen die ervoor zorgen dat de tegenvallende opbrengsten worden gecompenseerd door lagere kosten. De komende periode wordt gebruik om een pakket aan potentiële maatregelen door te rekenen.

De doelstelling blijft om in de genoemde gebieden hoogwaardige stedelijke kwaliteit te verkrijgen. De Waalsprong bepaalt namelijk in de toekomst mede het aangezicht van Nijmegen. Het gemeentebestuur gaat nu een nieuw integraal plan maken voor de deelplannen Citadel, Hoge Bongerd, Knoop Lent en Veur Lent.

De maatregelen die in dit plan overwogen worden zijn:

–          minder hoogbouw en minder ondergronds parkeren in de Citadel

–          versnelling van het huidige winkelprogramma in de Citadel

–          woningbouw tot aan de dijk in het gebied Waalpark

–          verplaatsing van een deel van de geplande horeca in de Citadel richting de kade van het plangebied Hoge Bongerd

–          het concreet ontwikkelen van de Knoop Lent (het gebied rondom het toekomstige station Lent)

–          een studie naar de bebouwingsmogelijkheden van het toekomstige eiland Veur Lent

–          geprogrammeerde kantoren Woenderskamp verplaatsen naar Ressen/kantorenlocatie Woenderskamp invullen met woningbouw

Bij het maken van een nieuw integraal plan voor de Citadel, Hoge Bongerd, Knoop Lent en Veur Lent wil het college ook de partners in de stad betrekken. Hierbij kan gedacht worden aan de vorm van een werkconferentie.

Daarnaast overweegt de gemeente ook om het percentage te bouwen sociale huurwoningen te verlagen en het aandeel goedkope koopwoningen uit te breiden. Ook wordt gekeken naar het uitgeven van startersleningen speciaal voor de Waalsprong, en het verminderen van de regeldruk voor projectontwikkelaars die in het gebied willen bouwen.

Na de zomer moet duidelijk zijn welke maatregelen samen met de partners binnen de GEM worden genomen.

De crisis op de woningmarkt heeft geen invloed op de investeringen die de overheid de komende jaren zelf doet in de Waalsprong. Zo wordt er fors geïnvesteerd in de bouw van de nieuwe stadsbrug De Oversteek, dijkverlegging bij Lent, de Dorpensingel-Oost, de Westelijke Parallelroute, en het nieuwe station Lent. Onlangs is ook de nieuwbouw gestart van het Citadelcollege, een sporthal en een brandweerkazerne.

De mogelijke maatregelen staan verwoord in een brief die door het college aan de gemeenteraad is verstuurd. Deze brief is als bijlage bij dit persbericht gevoegd.