Blog: vrijwel geen bezuinigingen en lagere woonlasten in begroting

eurobiljettenHet college van B&W heeft vandaag de laatste begroting voor de verkiezingen gepresenteerd. Nijmegen hoeft ondanks de economische recessie vrijwel niet te bezuinigen, we houden het sociaal beleid overeind, we zorgen voor extra geld voor onderhoud van wegen en groen, we maken de fietsinfrastructuur in de Waalsprong af en we kunnen de woonlasten voor burgers en bedrijven laten dalen.

De linkse coalitie kan trots zijn op deze begroting. Terwijl andere steden de lasten verhogen of overgaan tot draconische bezuinigingen is dat in Nijmegen niet aan de orde. De bezuinigingen blijven beperkt. Alle subsidie-instellingen krijgen slechts een indexering op het subsidiebedrag van 0,48%. Dat terwijl de inflatie en de loonkostenstijging het komend jaar waarschijnlijk hoger zullen liggen. Dat betekent dat alle instellingen een relatief klein bedrag in hun eigen begroting dienen op te vangen. Het college denkt dat dit te rechtvaardigen is gezien de slechte economische situatie.

Ook komt er minder geld vanuit het Rijk voor het Grote Stedenbeleid. Vooral in de welzijnssector levert dat problemen op. GroenLinks-collega Lenie Scholten probeert deze tegenvallers zoveel mogelijk binnen haar eigen portefeuille op te vangen. Bovendien is er een knelpuntenpotje voor onoverkomelijke tegenvallers. Doelstelling blijft om het sociale beleid zoveel mogelijk overeind te houden.

Door een andere wijze van financiering in te voeren kan er meer geld per jaar worden uitgetrokken voor het onderhoud van wegen en groen. In totaal scheelt dat acht ton op jaarbasis.

We gaan in 2010 en 2011 in totaal 10 miljoen euro (excl. cofinanciering van andere overheden) investeren in de fietsinfrastructuur. Alle ontbrekende schakels in de Waalsprong inclusief 2 fietstunnels en het Nijmeegs deel van de snelfietsroute Arnhem-Nijmegen zijn hiermee financieel gedekt. Overigens worden vanuit de planexploitatie Waalsprong de autowegen aangelegd.

Vanuit het Grote Stedenbeleid is 2 miljoen euro voor de periode tot 2014 gereserveerd voor energiebesparing bij huurwoningen. Hiermee kunnen we woningcorporaties verleiden om zoveel mogelijk huurwoningen te isoleren. Ook wordt vanuit dat geld de proefopstelling van het hybride warmtenet in de Waalsprong betaald. Bovendien heeft het college vanuit het Grote Stedenbeleid geld gereserveerd voor de realisatie van het park op de locatie van Zwembad-Oost.

Om de parkeergarage Kelfkensbos beter toegankelijk te maken voor gehandicapten heb ik nog 150.000 euro gekregen voor de realisatie van een lift bij de uitgang aan de Voerweg. Nu moeten gehandicapten – die daar ook gebruik kunnen maken van een gehandicaptentoilet – de Voerweg op en af en vanwege de helling is dat voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten een zware opgave. Deze lift brengt mensen snel naar het plein van het Kelfkensbos en is dus een enorme verbetering voor de toegankelijkheid van de garage. Ook kunnen gehandicapten hiermee makkelijker tijdens het uitgaan naar de openbare invalidentoilet in de garage.

Tot slot wordt de oude secretarie in Zwanenveld verbouwd tot een kleine wijkcentrum voor ouderen die daar in de buurt wonen. Voor dat doel wordt eveneens een budget van 150.000 euro vrijgemaakt.

Ondanks deze kleine uitzettingen in de begroting en de tegenvallende Rijksbijdragen kunnen de woonlasten dalen. Om een sluitende begroting te krijgen wordt de komende jaren 7,3 miljoen van de saldireserve ingezet, waarna de reservepositie nog steeds boven de door de gemeenteraad gewenste bovengrens blijft. Voor een gemiddelde woningeigenaar-gebruiker dalen de lasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) volgend jaar met 4,6%.

Kortom, gezien de barre economische tijden, is dit een begroting waar ik en de andere wethouders trots op zijn.