Bouw natuurcentrum aan kade kan eind van het jaar starten

stratemakerstorenAan het eind van het jaar kan gestart worden met de ombouw en uitbreiding van de Nijmeegse Stratemakerstoren aan de Waalkade tot een nieuw mu­seum voor cultuurhistorie en na­tuur. In december 2015 zou het nieuwe museum met nieuw gebouw te­gen de Valkhofheuvel dan ge­opend kunnen worden. Een bericht uit De Gelderlander.

De financiering van dit project, kosten 7,1 miljoen euro, is volgens het college van burgemeester en wethouders helemaal rond. Zo dragen de provincie en Staatsbos­beheer stevig bij. Volgens de wet­houders Kunst, Beerten en Van der Meer kent het museum een sluitende begroting. De verwach­ting is dat het centrum, dat de naam De Bastei krijgt, jaarlijks 52.000 bezoekers zal trekken.

Eind januari discussieert de ge­meenteraad nog over de plannen. Begin februari moet dan het raads­besluit vallen. Eerder kon het plan al op sympathie van de raad rekenen. Wel waren er vragen over de financiering. Volgens B enWis er nu sprake van een slui­tende investeringsbegroting.

Nijmegen investeert zelf ook enke­le miljoenen in project. Boven­dien wordt de opbrengst van de verkoop van enkele oude monu­mentale gebouwen in het project gestapt. Dan gaat het om de oude synagoge aan de Gerard Noodt­­straat, de oude Bank van Lening aan de Waldeck Pyrmontsingel en een woonhuis bij Park Brak­kenstein. Samen zouden die goed zijn voor circa 1,5 miljoen euro. De synagoge is al verkocht en de twee andere panden staan sinds kort te koop. Eerder heeft de ge­meenteraad uitgesproken dat het college opbrengsten uit de cul­tuurhistorie mag inzetten voor nieuwe erfgoedprojecten.

Het museum is een samenwer­kingsverband van Staatsbosbe­heer, de Stratemakerstoren, het Natuurmuseum, het Milieu Edu­catie Centrum en het IVN. Staats­bosbeheer ziet goede mogelijkhe­den om straks vanuit het mu­seum via het nieuwe bruggetje over ’t Meertje verbindingen te leggen met de Ooijpolder. De na­tuur in de Stadswaard is zo in en­kele minuten te bereiken.