Ecologisch wijkje iets dichterbij

StroHet is een droom die steeds dichterbij komt: de bouw van een ecologisch woonwijkje in de Vos­senpels in Lent. De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer heeft besloten om drie ton bij te dragen aan dit project. Het is een initiatief waarbij corpo­ratie Talis in overleg met de toe­komstige bewoners de huizen én omgeving inricht, élke stap ge­beurt in nauwe samenspraak met hen. Een bericht uit De Gelderlander.

Ruim 70 sociale huur- en koop­huizen worden hier in Lent wel­standsvrij ontwikkeld. Voor het project hebben bewoners vele duurzame woningen en -wijkjes elders in Europa bezocht. De Ref­ter in Ubbergen, al dertig jaar een woonwerkpand in zelfbeheer, dient als voorbeeld voor het zelf besturen, beheren en onderhou­den van de Lentse woningen.

Het project valt onder het initia­tief Plant je Vlag in de Vossenpels waarbij Nijmegen op circa twee­honderd kavels als experiment al­le ruimte biedt aan zelfbouwers.

Ook voor Talis is de aanpak in de Vossenpels nieuw. Normaal ont­wikkelt de corporatie woningen geheel zelfstandig en presenteert het aanbod vervolgens aan huur­ders of kopers. In dit project staan de wensen van de bewoners, vere­nigd in woongroepen, vanaf het allereerste moment centraal.

Het Vossenpelsproject bestaat uit twee onderdelen. Een plan met 22 woningen en diverse werkruim­ten waarbij duurzaam bouwen centraal staat. De bouwmateria­len bestaan uit strobalen, leem en hout. Verder is gekozen voor zon­ne- en windenergie en een na­tuurlijke zuivering van afvalwater in de omgeving. In dit wijkje ko­men geen auto’s. De parkeerplek­ken worden moestuintjes.

In het tweede project (ruim vijf­tig huizen) staat het samenwonen van meer generaties centraal. Ook in dit plan kiezen de bewoners overigens voor het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Zij gaan het openbare gebied rond de huizen straks zelf beheren. De ge­meente houdt zich er afzijdig van.

Die financiële steun die Nijme­gen biedt, komt goed van pas. Het project, kosten ruim 10 miljoen euro, kent nog een gat van 1 mil­joen euro. Ook de provincie is al benaderd voor een bijdrage. De initiatiefnemers hopen op steun omdat het wijkje als voorbeeld kan dienen voor andere locaties. Ook Talis stopt bewust extra tijd in dit project. De corporatie ge­looft dat ook elders vraag zal zijn naar deze zelfbouwprojecten.