Een stap verder met windenergie langs A15

windmolen_464686bDe gemeente Nijmegen wil het gebruik van schone windenergie stimuleren en windturbines plaatsen in Nijmegen Noord. Een strook ten zuiden van de A15 wordt aangewezen voor het plaatsen van vijf windturbines. Hiermee kunnen 7500 huishoudens van stroom worden voorzien. Om de bouw van de windturbines mogelijk te maken vervangt de gemeente Nijmegen twee bestemmingsplannen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor de windturbines (Buitengebied Valburg-10) vrijgegeven voor ter visielegging.

Bewoners en belanghebbenden zijn in 2008 op de hoogte gesteld van de plannen van de gemeente om windturbines in hun omgeving te plaatsen. Het voorontwerpbestemmingsplan is toen gepresenteerd en toegelicht in een inspraakavond. Ook is er een excursie voor direct betrokkenen georganiseerd naar een vergelijkbaar windmolenpark in Waddinxveen. Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is het ontwerpbestemmingsplan op verschillende punten aangepast. Zo zullen twee van de vijf molens een deel van de nacht worden stilgelegd vanwege geluidsoverlast voor enkele woningen in de omgeving.

Verschillende locaties in de regio zijn in 2005 onderzocht op geschiktheid voor het plaatsen van windturbines. Het toekomstige bedrijventerrein De Grift blijkt in deze Regionale Windvisie de meest kansrijke locatie. Vooruitlopend op de komst van het bedrijventerrein maakt de gemeente de komst van windturbines versneld mogelijk. Een strook van 100 meter ten zuiden van de A15 en ten noorden van de Stationsstraat/Stationsweg krijgt nu een bestemming waar binnen het mogelijk is windturbines te plaatsen. In deze strook zijn een vijftal plekken geschikt. De realisatie van de vier windturbines van de gemeente Overbetuwe vormt één project met de realisatie van deze vijf windturbines.

De verwachte maximale opbrengst aan energie van de 5 turbines is zo’n 15 MW. Dit is gelijk aan het verbruik van ongeveer 7500 huishoudens, ruim de helft van de energiebehoefte van de toekomstige Waalsprong. Het past in de ambitie van het college van burgemeester en wethouders om meer duurzame energie te gebruiken binnen Nijmegen en zo bij te dragen aan een beter klimaat.

Na verwerking van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan volgt een definitief bestemmingplan. Dit wordt uiteindelijk aan de raad aangeboden ter vaststelling.