Energieactie: ‘Solar map’ met beste zonnedaken

zonnepaneel_313661hWethouder Jan van der Meer hoopt volgend jaar een zon­nekaart te kunnen presenteren waarop op te zien is welke daken in Nijmegen het meest geschikt zijn voor de plaatsing van zonne­panelen. Een bericht in De Gelderlander.

Hij hoopt zo het gebruik van zon­ne- energie een impuls te geven. De kaart moet ook installatiebe­drijven aanmoedigen met goede aanbiedingen voor zonnepanelen te komen. Van der Meer hoopt vooral dat scholen snel meer zon­nepanelen op hun daken plaatsen.

Het idee van de ‘solar map’ voor Nijmegen is gelanceerd door werk­groepen die de afgelopen maan­den hebben nagedacht over lokale energiebesparingsmogelijkheden.

Nijmegen wil in 2045 energieneu­traal zijn. Onder het motto Po­wer2Nijmegen hebben 180 men­sen nagedacht welke acties hier­voor nodig zijn. Onder hen ook vertegenwoordigers van bedrijven. Komende donderdag presenteren ze hun eindresultaten. Volgens Van der Meer blijkt uit de advie­zen dat het wel degelijk mogelijk is het gebruik van duurzame ener­gie fors te vergroten. Maar om de doelstelling van energieneutraal te behalen is de grootste winst te be­reiken door een forse inzet op het terrein van energiebesparing. Cor­poraties zetten daar met steun van de gemeente ook al stevig op in. De komende tien jaar is de inzet een energiebesparing van tiental­len procenten. Maar ook voor be­drijven liggen hier kansen. Een be­sparing van 30 procent voor 2030 is haalbaar, menen de energiedes­kundigen.

Volgens Van der Meer zal de ge­meente ook steeds vaker via hand­having energiebesparing gaan af­dwingen. Volgens de Wet Milieu­beheer zijn bedrijven en instellin­gen verplicht zelf actie te onderne­men als ze de kosten van energie­besparingsacties binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Bij veel supermarkten heeft de gemeente zo het afdekken van koelingen al afgedwongen.

Grote verwachtingen heeft Van der Meer van het warmtenet waar­bij straks gebruik wordt gemaakt van de restwarmte van de afvalver­werker ARN. Hiermee kunnen ve­le duizenden woningen in de Waalsprong en in het Waalfront van energie en warmte worden voorzien. Maar ook bedrijven op Westkanaaldijk en Oostkanaalha­ven kunnen ervan profiteren.

De werkgroepen van Power2Nij­megen zien verder mogelijkheden voor duizenden zonnepanelen langs de A15 en op de Betuwerou­te. Op bedrijven en scholen zou­den vele mini-windturbines ge­plaatst kunnen worden. Aan de randen van de stad is ruimte voor zestien grote windturbines.