Impuls voor warmtenet in regio Arnhem-Nijmegen

De regio Arnhem-Nijmegen wil meer snelheid bij het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving door huishoudens aan te sluiten op het warmtenet. Per 1 januari 2017 start hiervoor Jan van der Meer als warmteregisseur. Hij gaat vraag en aanbod van warmte in kaart brengen, een verduurzamingsstrategie van de warmtebronnen opstellen, aan de slag met gemeentelijke warmtetransitieplannen en werken aan het creëren van een aantrekkelijk aanbod voor de afnemers van warmte. Ook zal hij een bijdrage leveren aan andere alternatieven voor aardgas.

Vraag en aanbod warmte

Door te werken aan inzicht waar warmtebronnen zijn en waar de grootste warmtevraag zit kan hij helpen bij het ontwerp van de benodigde warmteinfrastructuur in de regio. Ook zal hij werken aan het inzichtelijk maken hoe bestaande en toekomstige warmtenetten verder verduurzaamd kunnen worden. Zo werkt de regio niet alleen aan het uitbreiden van de netten maar ook aan 100% duurzame warmte. Daarnaast wordt gewerkt aan aardgasvrije wijken, waar niet alleen warmtenetten een alternatief vormen maar ook andere oplossingen als all electric (vergaand isoleren in combinatie met warmtepompen en zonnepanelen) en groengas. De warmteregisseur gaat de gemeenten helpen bij het realiseren van deze plannen.
Aantrekkelijk aanbod

Ook zal hij samen met de energiebedrijven en woningcorporaties werken aan een aantrekkelijke aanbod voor de afnemers van warmte. De huurders en particuliere woningeigenaren dienen over de streep te worden getrokken en dat kan alleen als de alternatieven voor aardgas aantrekkelijk genoeg zijn.

Duurzame warmtebronnen

Slimme innovatieve warmtenetten gebruiken verschillende duurzame warmtebronnen, zoals restwarmte, geothermie, biomassa en zelfs overtollige windenergie. De regio is door de combinatie van de functies woningbouw, maatschappelijk vastgoed, glastuinbouw en industrie zeer geschikt voor het gebruik van warmtenetten. Hierdoor vermindert het gebruik van aardgas.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Energietransitie: ”De warmteregisseur signaleert kansen en pakt die op. Dat zorgt voor meer snelheid, en die is nodig om in 2050 energieneutraal te zijn. Jan van der Meer brengt als voormalig wethouder van Nijmegen, daarvoor de juiste kennis en ervaringen mee”.
Op 10 oktober 2014 is een samenwerkingsovereenkomst warmtelevering gesloten tussen Nuon, Alliander, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en Provincie Gelderland. Doel van de samenwerking is een groei van 26.500 naar 90.000 aangesloten woningen (weq) in 2030.