Interview voor 10:10 The energy challenge

groen-dak-stadhuisDe Gemeente Nijmegen presenteert in haar Duurzaamheidsagenda 2011-2015 een ambitieus energiebeleid voor zowel de gemeentelijke organisatie als de stad Nijmegen. In samenwerking met bedrijven, organisaties en burgers wordt er door de gemeente flink ingezet op energiebesparing en duurzame energie. Halverwege mei 2010 heeft de Gemeente Nijmegen zich aangesloten bij 10:10. Wij gingen in gesprek met wethouder Jan van der Meer over de duurzame initiatieven en ambities van de Gemeente Nijmegen.

 
Groen dak
De Gemeente Nijmegen zet zich met haar huidige beleid in voor een ambitieuze energietransitie voor zowel de gemeentelijke organisatie als de stad Nijmegen.

De afgelopen jaren zijn er al verschillende duurzame initiatieven binnen de gemeentelijke organisatie gerealiseerd. Zo zorgen zonnepanelen voor een deel van de energievoorziening van het Stadhuis en is de verlichting in kantoorgebouwen gekoppeld aan bewegingssensoren.

Het groene dak van het Stadhuis dient ter isolatie van het gebouw, maar zorgt tevens voor een aantrekkelijk aangezicht met witte en paarse sedumplanten. In de kantine bestaat het assortiment onder andere uit UTZ gecertificeerde koffie, biologische broodjes en zuivelprodukten.

Ambtenaren worden gestimuleerd gebruik te maken van het openbaar vervoer, en interne poststukken van de gemeente worden door een fietskoerier bezorgd. Door samen met regiogemeenten groene energie in te kopen besparen de gemeenten in vergelijking met de oude situatie over de komende drie jaren meer dan een miljoen euro.

Klimaatneutraal
In 2015 hoopt de Gemeente Nijmegen als organisatie volledig klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen van de gemeente geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat. Hiertoe wordt onder andere ingezet op een voortzetting van een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid, de plaatsing van zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen en een uitbreiding van CO2 compensatie voor vliegreizen.

Tevens zal het gehele gemeentelijke wagenpark in 2015 op groen gas rijden en wordt er flink ingezet op energiebesparing van gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting.

Energieneutraal
De tweede doelstelling van de energietransitie, zoals uitgewerkt in de Duurzaamheidsagenda 2011-2015, betreft de ambitie in 2045 als stad Nijmegen volledig energieneutraal te zijn. Een energieneutrale stad is een stad die in haar eigen energiebehoefte kan voorzien en per saldo jaarlijks evenveel energie opwekt als er verbruikt wordt.

“Om op lange termijn als stad volledig duurzaam en onafhankelijk van fossiele brandstoffen te kunnen zijn is meer nodig dan alleen korte termijn maatregelen”, stelt wethouder Jan van der Meer. “Zo zal duurzaamheid verankerd worden in het gemeentelijk beleid over de volle breedte”. Energiebesparing gaat gepaard met investeringen in duurzame energiebronnen als zon, wind en groen gas.

3% Energiebesparing
Het huidige beleid van de Gemeente Nijmegen is gericht op 3% energiebesparing per jaar. Met een besparing van 3,82% op het energiegebruik van de gehele stad is deze doelstelling afgelopen jaar tegen de landelijke trend in ruimschoots gehaald.

“De energietransitie kan alleen gerealiseerd worden in samenwerking met het bedrijfsleven, organisaties en burgers”, aldus wethouder Jan van der Meer. “Het resultaat van afgelopen jaar toont de betrokkenheid van alle partijen bij het nemen van energiebesparende maatregelen”.

Zo zijn woningcorporaties intensief betrokken bij de uitvoering van het beleid inzake duurzame stedelijke ontwikkeling en zijn er diverse stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing aangeboden aan particulieren.

Deze maatregelen betreffen onder andere de verstrekking van duurzaamheidsleningen, alsmede subsidies voor zonnepanelen en de aanleg van groene daken.

Begin dit jaar is in de binnenstad van Nijmegen het duurzame punt Het Groene Hert geopend waar particulieren en ondernemers terecht kunnen voor advies over energiebesparing.

Nijmegen ziet het inzetten op duurzaamheid tevens als belangrijke kans voor economische groei.

De gemeente stimuleert innovatie op het gebied van duurzame energie en maakt zich sterk voor groene werkgelegenheid. Hierbij moeten we denken aan het werk van aannemers en installateurs die woningen energiezuiniger maken, de produktie van zonnepanelen tot windturbines, en een uitbreiding van duurzaam onderzoek door kennisinstellingen.

Klik hier voor de website van 10:10.