Juist nu tijd steken in klimaatacties

summit_groen_hertJuist in deze crisistijd moet er aandacht zijn voor het kli­maat en duurzame investe­ringen, zegt GroenLinks-wethouder Jan van der Meer. En ook op de schaal van Nijmegen kan er veel ge­beuren. Er is actie nodig sa­men met bedrijven, corpora­ties en consumenten. Een opinieartikel in De Gelderlander.

We leven in een tijd dat het klimaat in sneltreinvaart veran­dert. De zeespiegel stijgt sneller dan we ooit voor mo­gelijk hebben gehouden en dat geldt ook voor de temperatuur. In december komen de wereldleiders bijeen in Kopenhagen voor een nieuw klimaatverdrag, de opvolger van het Kyoto-protocol. Wat voor rol kan Nijmegen daarbij spelen?

Het is van levensbelang dat we de stijging van de temperatuur hou­den binnen de twee graden Cel­sius gemiddeld, concludeerden we­tenschappers uit de hele wereld die vorige week al bijeen waren in Kopenhagen. Boven die twee gra­den gaat de natuur zelf reageren op de klimaatverandering en vindt er een versterkend effect plaats. Dan ontdooit bijvoorbeeld de per­mafrost in Siberië en komt het methaan die daar nu nog ligt opgesla­gen vrij als broeikasgas. Het nieu­we klimaatverdrag van Kopenha­gen is hét moment om wereldwijd tot goede afspraken te komen om dit te voorkomen. Het is erop of er­onder.

De wereld heeft laten zien dat het mondiale problemen kan oplos­sen. Zo werden na het bekend wor­den van het gat in de ozonlaag tij­dig strenge maatregelen getroffen. CFK’s werden, nota bene op ver­zoek van de Verenigde Staten, we­reldwijd verboden. ‘Yes we can’ dus. Maar de wereldlei­ders moeten daar wel een handje bij worden geholpen. Er gebeurt niets of te weinig daar in Kopenha­gen als de bevolking waar dan ook ter wereld zich niet laat horen.

Ook in Nijmegen moet nog veel gebeuren. Onze stad is goed voor 1-tienduizendste van de mondiale CO2-uitstoot. De Nijmeegse ge­meenteraad heeft besloten dat on­ze stad over 25 jaar klimaatneu­traal moet zijn. Als tienduizend van dit soort steden hetzelfde doen dan zijn we er. En het kan, als we maar doorzetten en de juis­te prioriteiten stellen: energiebe­sparing, windmolens, zonne-ener­gie, biogas en aardwarmte voor de verwarming van onze huizen, elek­trische auto’s, auto’s op aardgas, tramsystemen en snelfietsroutes.

Maar de overheid kan het niet al­leen. We hebben daar onderne­mers, corporaties en de consumen­ten bij nodig. Gelukkig gebeurt er in Nijmegen al veel. Zo hebben we het Nij­meegs Energie Convenant (NEC). Met veertien grote bedrijven en in­stellingen hebben we afgesproken dat we jaarlijks minstens drie pro­cent broeikasgassen besparen. Na een eerste nulmeting weten we dat de bedrij­ven in drie jaar tijd minstens 10 procent gaan besparen en per jaar 0,4 miljoen ton minder CO2 gaan uitstoten. Dat is hetzelfde als de uitstoot van 80.000 huishoudens Samen met de provincie onderzoe­ken we de mogelijkheid om rest­warmte van de afvalverwerking ARN inWeurt geleverd te krijgen naar de nieuwbouwwoningen in deWaalsprong. Als dat lukt dan besparen we in die woningen maar liefst veertig procent CO2.

Het midden- en kleinbedrijf en de horeca in Nijmegen krijgen gratis energiescans aangeboden van de gemeente Nijmegen. Per bedrijf kun je namelijk met een aantal ge­richte maatregelen al snel het ener­gieverbruik besparen dat gelijk staat met dat van anderhalf huis­houden. Al tachtig bedrijven hebben een scan aangevraagd en de bezochte bedrijven tonen bereidheid om de energiebesparende maatregelen uit te voeren. Ook maken we afspra­ken met woningcorporaties, met als doelstelling alle huurwoningen in Nijmegen uiteindelijk op het zuinige energielabel B te krijgen.

Maandag is er in het Goffertsta­dion een congres ‘samen aftrap­pen voor een klimaatvriendelijke wijk’. Op die bijeenkomst praten corporaties en de gemeente over inspanningen op het gebied van energiebesparing. Er wordt met tal­loze deskundigen nagedacht over oplossingen voor het te hoge ener­gieverbruik.

Particulieren die hun woning be­ter willen isoleren willen we bin­nenkort goedkope leningen aanbie­den, en we starten dit jaar ook nog met een Groene Hert-winkel. Dit wordt de plek waar Nijmeegse groene consumenten en groene producenten elkaar vinden. Met in­formatie over allerlei mogelijke maatregelen, groene producten, subsidies etc.

We staan aan het begin van een nieuwe lente. Laten we er geen si­lent spring van maken, maar veel in beweging zetten. En laten we ons niet intimideren door mensen en politici die zeggen dat we nu even geen tijd hebben voor het kli­maat omdat de economie er weer bovenop geholpen moet worden. Dat is een schijntegenstelling. In­vesteren in duurzame energie en energiezuinige woningen levert na­melijk veel werk én CO2-bespa­ring op. Laten we zorgen voor een Green New Deal. Laten we investe­ren in een duurzame toekomst.


Jan van der Meer is wethouder van Mi­lieu en verkeer in Nijmegen.
Deze bijdrage is gebaseerd op de toe­spraak van de wethouder gisteren bij de nacht van het groene hert in LUX.