Komende jaren geen nieuwe boskap in project Heiderijk

kartelbladNu de eerste fase van het project Heiderijk is afgerond, wordt de ontwikkeling van flora en fauna de komende jaren intensief gevolgd. Rond 2015 zal een conclusie worden getrokken of er voldoende leefgebied is ontstaan voor bedreigde diersoorten als de zandhagedis en de zadelsprinkhaan. Tot die tijd vindt behalve voor bosbeheer geen boskap plaats in het bos tussen Nijmegen en Mook. Dat heeft de stuurgroep voor het project Heiderijk deze week besloten.

In totaal bestaat het bosgebied tussen Nijmegen en Mook uit 3.000 hectare bos. Het project Heiderijk had als doel om tien procent daarvan te laten bestaan uit ecologisch waardevol natuurgebied voor een aantal bedreigde diersoorten. Het gaat bijvoorbeeld om de zadelsprinkhaan, zandhagedis, gladde slang en de nachtzwaluw, die zonder geschakelde heidegebieden niet kunnen overleven. Samen met al bestaand heidegebied als de Mookerheide en Mookerschans is inmiddels zo’n 200 hectare leefgebied ontstaan voor bedreigde diersoorten.

De eerste fase van Heiderijk is onlangs afgerond. De stuurgroep voor het project heeft deze week besloten om de komende jaren nauwgezet te volgen of het nieuwe heidegebied zich naar verwachting ontwikkelt. Met name zal worden gekeken of er levensvatbare populaties van de bedreigde diersoorten ontstaan binnen het gecreëerde leefgebied. Tot 2015 zal er in het kader van het project Heiderijk niet verder grootschalig worden ingegrepen in het bosgebied. Vervolgens zal op basis van de verzamelde gegevens worden besloten over de mogelijke vervolgstappen in het project.

Inmiddels is er al een eerste meting gedaan naar de biodiversiteit in het gebied. Uit de eerste gegevens blijkt dat soorten zich boven verwachting vestigen, zoals de blauwvleugelsprinkhaan, hazelworm en de gladde slang. Ook de eerste heideplantjes komen op en er is heidekartelblad (zie foto) waargenomen. Het beheer van de heide zal de komende jaren plaatsvinden met schapen en Schotse Hooglanders.

De stuurgroep van het project Heiderijk wil voor het vervolg een klankbordgroep instellen. Deze zal bestaan uit vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, maar ook uit recreanten en omwonenden, waaronder leden van de actiegroep ‘Red het Bos’. Deze klankbordgroep zal worden betrokken bij de monitoring, het beheer en de boscompensatie in het gebied. Ook worden diverse excursies georganiseerd om de ontwikkeling van het gebied te volgen. In het afgelopen halfjaar is gebleken dat vrijwel alle natuur- en milieuorganisaties het project nadrukkelijk steunen, maar er is ook kritiek van recreatieve bezoekers van het bos.

Heiderijk is op initiatief van de provincies Limburg en Gelderland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) gestart en wordt uitgevoerd door de grondeigenaren in het gebied: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Prorail en de gemeente Nijmegen.