Milieujaarverslag gemeente Nijmegen 2011

zonneboomNijmegen neemt haar lokale verantwoordelijkheid in het klimaat- en energievraagstuk en ziet duurzaamheid als een kans voor lokale economische groei. Een transitie naar het gebruik van duurzame energie is noodzakelijk, omdat fossiele brandstoffen opraken en energie- en brandstofprijzen verder zullen stijgen. Dit heeft invloed op de financiële situatie en mobiliteit van inwoners en bedrijven. Het milieujaarverslag beschrijft de maatregelen die de gemeente in 2011 heeft genomen in de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2011-2015.

In de Duurzaamheidsagenda stelt de gemeente Nijmegen zich tot doel een energieneutrale stad te willen zijn in 2045 en zelf een klimaatneutrale organisatie te hebben in 2015. Het volledige Milieujaarverslag 2011 staat op www.milieujaarverslagnijmegen.nl. Een greep hieruit:

Energieverbruik
Het totale stedelijke energieverbruik (gas en elektra) van burgers en bedrijven is tussen de nulmeting in 2008 en eind 2011 met 0,5% gedaald. Het totale energieverbruik door huishoudens is in dezelfde periode met 3,9% afgenomen. Vooral in het gasverbruik van huishoudens is een doorzettende dalende trend zichtbaar: dat nam af met 5%, meer dan het landelijke gemiddelde. Het elektriciteitsverbruik van huishoudens is, na een daling in 2010, in 2011 weer licht toegenomen. Het totale energieverbruik van bedrijven is 0,6% gedaald (zowel gas als elektra).

Nijmeegs Energie Convenant
In 2011 is het Nijmeegs Energie Convenant afgerond. De gezamenlijke doelstelling van de deelnemende bedrijven om drie jaar lang 3% CO2 per jaar te besparen is gehaald. De partijen verminderden de CO2-uitstoot zelfs met 905.121 ton, in plaats van de afgesproken 356.028 ton. Een aantal partijen wil in 2012 een vervolg geven aan het Nijmeegs Energieconvenant. De gemeente Nijmegen zal hierin ook gaan participeren als partner, maar niet meer als trekker.

Supermarkten /zorginstellingen
De handhaving op het nemen van energiebesparende maatregelen heeft in 2011 branchegewijs plaatsgevonden. De meeste supermarkten hebben de noodzakelijke maatregelen genomen, zoals afdekken van de koelingen. In 2011 is de gemeente ook gestart met controles van zorginstellingen (met uitzondering van de ziekenhuizen). Bij 29 instellingen bleek dat nog zo’n 200 besparende maatregelen genomen kunnen worden.

Woningen
Woningcorporaties hebben o.a. met een gemeentelijke bijdrage geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van woningen. Ongeveer 17% van de corporatiewoningen heeft eind 2011 het energielabel A of B. Dankzij een gemeentelijke bijdrage zijn 435 huurwoningen energiezuiniger geworden. Zo zijn bijvoorbeeld in Heseveld 180 woningen van energielabel F naar D of C gegaan, gingen 90 woningen in Zwanenveld naar label A en zijn in Hatert 1.700 zonnepanelen geplaatst.

Bovendien is in oktober 2011 een premieregeling gestart voor een breed pakket van energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren. In 2011 hebben 82 woningeigenaren hiervan gebruik gemaakt. De premieregeling volgde de succesvolle Zonnekrachtsubsidie op, maar kan voor meer doelen worden ingezet dan voor zonne-energie.

Duurzame mobiliteit & luchtkwaliteit
Door de nieuwe OV-concessie Arnhem-Nijmegen gaan vanaf 2013 225 bussen op groen gas rijden. Deze bussen worden een aanjager voor groen gas in de regio. ARN gaat mede hierom groen gas produceren van lokaal ingezameld GFT-afval, via een vergistingsinstallatie. De Nijmeegse stadsbussen rijden vanaf 2010 al op aardgas.

Ook in andere sectoren zet de gemeente Nijmegen zich in om voertuigen te laten rijden op schonere en duurzame brandstoffen. In 2011 zijn de volgende resultaten geboekt:
• De gemeente heeft de venstertijden in het centrum verruimd voor schone voertuigen. Zij mogen ’s avonds tussen 18.00 en 23.00 uur de binnenstad bevoorraden.
• Als gemeentelijke voertuigen vervangen moeten worden, wordt gekozen voor voertuigen op groengas. In 2011 zijn 22 voertuigen op groengas gaan rijden. In totaal rijden er nu 40 gemeentelijke voertuigen op groengas.
• Er is gewerkt aan een tweede aardgasvulpunt aan de Industrieweg (dat in 2012 is geopend).
• De gemeente heeft subsidie verstrekt aan 5 taxibedrijven om over te stappen op aardgas. Inmiddels rijden er 13 taxi’s op aardgas.
• De gemeente heeft 4 openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s geplaatst.