Milieuprijs: 3 bedrijven strijden om de eer en zonnepanelen

milieuprijsTien bedrijven zijn voorgedragen voor de Milieuprijs West en Weurt 2009. De jury heeft uiteindelijk het oog laten val­len op drie ondernemingen.  Afvalverwerker ARN, elektriciteits­centrale Electrabel en transportbe­drijf Cornelissen strijden om de eer en de prijs: zonnepanelen ter waarde van 10.000 euro. Het is de tweede keer dat de Milieuprijs wordt uitgereikt. De eerste win­naar was bedrijf Bouwstoffenin­dustrieWeurt.

De jury bestaat uit mannen met kennis en kunde op het gebied van milieu en staat onder leiding van Ben Dankbaar, hoogleraar Be­drijfskunde aan de Radboud Uni­versiteit. Volgens hem is het ‘geen club die je zomaar omver blaast’. De deskundigen zijn bij de drie ge­nomineerde bedrijven langs ge­weest. Ze letten onder meer op in­spanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, om energie te bespa­ren en de uitstoot van geur terug te dringen. „We vragen wel door, we willen er ook van leren. Maar het is niet allemaal hoogst weten­schappelijk verantwoord. We gaan af op indrukken, op informatie die we krijgen”, zegt Dankbaar.

Om objectievere maatstaven te hebben en de milieueffecten wél meetbaar te maken, heeft hij voor­gesteld om bij alle bedrijven op in­dustrieterrein Westkanaaldijk/­Weurt een nulmeting te doen: hoe is de uitstoot van CO2 nu. „Dan kun je later meten of er zichtbaar vooruitgang is geboekt.” De Milieuprijs is nu alleen beperkt tot bedrijven op industrieterrein Westkanaalijk/ Weurt.

Ben Dankbaar zou er graag een Mi­lieuprijs voor de hele gemeente Nijmegen van maken. „Dat maakt het wel ingewikkelder. Maar je merkt dat de instelling van zo’n prijs effect heeft. Het is allereerst een leerproces: wat weten we ei­genlijk? En weten bedrijven zelf hoe goed of slecht ze zijn als het gaat om milieu-effecten?”

Bedrijven hebben een verschillen­de voorstelling van milieumaatre­gelen en -effecten, heeft hij ge­merkt. „Twee jaar geleden meldde zich een bedrijf als kandidaat: ze hadden een afzuigkap geïnstal­leerd.”

De winnaar van de Milieuprijs wordt vrijdag 18 december be­kend. De prijs is een initiatief van de provincie Gelderland en de ge­meente Beuningen en Nijmegen.

ARN in gesprek met milieuclubs
Het bedrijf hergebruikt afvalstof­fen, is scherp op de uitstoot van schadelijke stoffen en heeft meege­werkt aan het gebruik van rest­warmte. Bovendien haakt de afval­werker niet aan bij de landelijke trend om afvalverbrandingsinstalla­ties bij te bouwen. Dat zijn de rede­nen om afvalverwerker ARN te no­mineren voor de milieuprijs. „ De ARN is succesvol het gesprek met milieuorganisaties aangegaan. De ARN doet meer dan zou moeten”, aldus juryvoorzitter Ben Dankbaar.

Cornelissen: stil, schoon vervoer
Cornelissen Transport werkt aan een systeem om winkelgoederen zo milieuvriendelijk mogelijk te vervoeren. Het transportbedrijf in­vesteert in LZV’s, lange voertuigen die in twee ritten hetzelfde vervoe­ren als een ‘ normale’ vrachtwagen­combinatie in drie ritten. Opleg­gers rijden vanaf de terminal aan de Hogelandseweg met milieu­vriendelijke aardgastrekkers naar de winkels in de stad. Het zorgt voor schonere, veiligere en stillere bevoorrading van winkels.

Electrabel bespaart energie
Electrabel is de enige kandidaat die door anderen is voorgedragen voor de milieuprijs, namelijk door het Kronenburger Forum en het Nij­meegs Energie Convenant. De jury ziet hierin een bevestiging van het feit dat de elektriciteitscentrale met name de laatste jaren veel in­vesteert in de zorg voor het milieu. Het bedrijf behaalde vorig jaar een energiebesparing van 4,4 procent. Electrabel verwacht na ingebruik­name van de biomassacentrale nog meer te kunnen besparen.