Natuurontwikkeling Oosterhoutse Waarden stap dichterbij

oosterhoutse_waardDe gemeente Nijmegen neemt de natuurontwikkeling in de Oosterhoutse Waarden op zich. Met de ondertekening van een overeenkomst op 21 mei hebben Nijmegen en Dienst Landelijk Gebied deze intentie bekrachtigd. Het project is onderdeel van het programma WaalWeelde en biedt nieuwe kansen voor natuur langs de Waal.

De Oosterhoutse Waarden sluiten aan op het gebied van de dijkteruglegging bij Lent. Ter hoogte van Oosterhout wordt in het verlengde van de geplande nevengeul een deel van de uiterwaard uitgegraven. Hiermee ontstaat een waterrijk landschap als overgang van de nevengeul naar de Waal. Ook wordt het buitendijkse grasland ingericht met wandelpaden, zodat het gebied beter toegankelijk wordt. De herinrichting vindt plaats in goed overleg met de gemeente Overbetuwe.

Omdat de Oosterhoutse Waarden grotendeels op Nijmeegs grondgebied ligt, neemt Nijmegen dit project over van Dienst Landelijk Gebied (DLG). DLG is betrokken bij verschillende rivierenprojecten, ook langs de Waal. Voor de Oosterhoutse Waarden zijn de afgelopen jaren de wensen van overheden en particuliere belanghebbenden geïnventariseerd. De gemeente Nijmegen heeft vervolgens het inrichtingplan uitgewerkt. Deze gezamenlijke aanpak vormt de basis voor de intentieverklaring die op 21 mei door beide partijen is getekend. Vervolgens zal de overdracht van gronden worden voorbereid.
 
Door de herinrichting van het uiterwaardengebied op zich te nemen, draagt Nijmegen bij aan de ambities van de provincie Gelderland en het programma WaalWeelde om de oevers langs de Waal duurzaam mooier te maken. Met de herinrichting van het uiterwaardengebied en de aanleg van wandel- en struinpaden krijgen Nijmegen en Overbetuwe er een nieuw groen recreatiegebied bij.
In zijn geheel draagt WaalWeelde, ook met de Oosterhoutse Waarden, bij aan de realisatie van het Deltaprogramma. Dit landelijke programma richt zich op hoogwaterbescherming voor de lange termijn.