Nieuwe Energieweg voldoet straks aan alle normen

groen-langs-de-energiewegWethouder Jan van der Meer garandeert de bewoners in Nijmegen-West dat hij aanvullen­de maatregelen zal nemen als de het leefmilieu in West door de opening van de stadsbrug achter­uitgaat. Hij stelt dat daarvoor ook geld beschikbaar is. Een bericht uit De Gelderlander.

Dat meldt hij in een brief aan de Nijmeegs gemeenteraad. In april overhandigden bewonersgroepen meer dan 2.500 handtekeningen van bezorgde buurtbewoners. Zij vrezen dat de leefbaarheid in de Waterkwartier, Hees, Heseveld en Neerbosch- Oost flink achteruit zal gaan door het extra verkeer dat de stadsbrug aantrekt. Straks rijden 40.000 auto’s per dag over de Ener­gieweg. Ook vrezen de bewoners dat er sluipverkeer door de wijken zal gaan rijden. Ze willen daarom een grotere inzet van de gemeente voor een echte groene buffer langs de wegen naar de nieuwe stads­brug. Ze zijn ook bang dat de ge­meente Nijmegen straks te weinig zal controleren of het milieu niet achteruitgaat door al dat extra ver­keer.

Van der Meer snapt de zorgen van de bewoners. Tegelijk laat hij we­ten dat hij ervan overtuigd is dat de gemeente voldoende doet om het leefmilieu te verbeteren. Hij wijst op de vele miljoenen die geïnvesteerd zijn in Park West. Dit park vormt een prima groene buf­fer tussen de wijken en het bedrij­venterrein, meent hij.

De nieuwe Energieweg blijft bo­vendien een weg waar maar 50 ki­lometer per uur gereden mag wor­den, er wordt stil asfalt gelegd, er komen rotondes en verkeerslich­ten om een goede doorstroming te garanderen.

Daar waar het nodig is, komen ge­luidsschermen met groen. In de middenberm en langs de weg ko­men ook nog eens 150 bomen extra te staan. „We voldoen straks aan alle normen”, stelt de wethou­der.