Nieuwe impuls voor lobby nachttrein naar Nijmegen

nachttrein_largeDe lobby van Nijme­gen en Arnhem om de regio aan te sluiten op het nachtnet van de NS heeft een nieuwe impuls gekre­gen. Nijmegen weet zich opeens ge­steund door de provincie Noord-Brabant. Het provinciebe­stuur gaat er in Gelderland voor pleiten dat Nijmegen wordt aange­sloten op het Brabantse nachtnet. Bovendien gaat NS volgens de Nij­meegse GroenLinks-wethouder Jan van der Meer op zijn verzoek alvast bestu­deren of aansluiting van deze re­gio op het nachtnet technisch mo­gelijk is en wat dat gaat kosten.

Al langere tijd rijden in de Rand­stad ook ’s nachts treinen tussen de grote steden. Sinds 2007 is dat drie nachten per week ook in Bra­bant het geval. Steden als Eindho­ven en Tilburg hebben bovendien die nachten ook een verbinding met de Randstad. Gedeputeerde Staten van Brabant willen de nachttreinen die in deze provincie op proef rijden via Den Bosch en Oss een verbinding ge­ven met Nijmegen en Helmond. Dit met het oog op een verlenging van het experiment in Brabant (tot december 2010) met een jaar. Het provinciebestuur wil over die uitbreiding in gesprek met de pro­vincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Die zijn voor openbaar vervoer de bevoegde au­toriteiten en dus de ( eerste) ge­sprekspartner, onder meer ook voor de NS.

Daarom heeft Van der Meer een groot aantal gemeenteraadsleden opgeroepen druk uit te oefenen op met name de provincie. Zo zou­den ze de woordvoerders van de politieke partijen in Provinciale Staten moeten benaderen. Aanlei­ding voor Van der Meers oproep zijn de lobby van Noord-Brabant om het nachtnet door te trekken naar Nijmegen en een recent ge­sprek met NS. „In eerste instantie wilde NS lie­ver praten met stadsregio en pro­vincie. Maar ze waren behulpzaam en zien ook wel dat de behoefte er is.” Van der Meer wacht nu op een ‘offerte’ voor een nachtnet tussen Oss, Nijmegen, Arnhem, Ede-Wa­geningen en Utrecht danwel enkel een aansluiting van Nijmegen op het Brabantse net.

In Noord-Brabant blijken in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag zoveel reizi­gers in te stappen dat er mogelijk over een jaar geen subsidie van ge­meenten en provincie meer bij hoeft. „ Zo’n net is dus ook hier kansrijk.” Van der Meer suggereert eventueel geen nachttrein te laten rijden van donderdag op vrijdag, omdat die nacht minder rendabel is. Reden voor Noord-Brabant om het eigen nachtnet te vertakken naar Nijmegen is dat ze de dienst­regeling wil ‘optimaliseren’. De provincie wil ook lijnbussen beter laten aansluiten op de nachttrei­nen: dat moet het aantal reizigers verder opstuwen.

Van der Meer wil de uitkomsten van het NS-onderzoek in juni voorleggen aan de betrokken ste­den, de provincies Gelderland en Noord-Brabant en de stadsregio. Zijn idee is dat Gelderland en Bra­bant een gezamenlijk contract af­sluiten met NS. Aansluiting van Nijmegen of de wijde regio op het nachtnet kan niet eerder het geval zijn dan in 2011, aldus Van der Meer. „In het najaar moet NS de dienstregeling voor 2011 klaar heb­ben. Dus we hebben haast.”

Bron: De Gelderlander