Nijmegen bezuinigt niet op groen

park-west-klein‘Het college vindt groen in en om de stad belangrijk, we zien het echt als ons groene kapitaal. Bezuinigen op groen is dus niet aan de orde. Nijmegen investeert juist extra in het groen in en om de stad.” Dat heb ik gezegd in een interview voor het blad Groen + de Stad van januari 2011. 

“Voor een groot groengebied in Vinexlocatie Nijmegen-Noord en de dijkteruglegging bij de Waal trekken we vele miljoenen uit. En bij alle grote en kleine bouwprojecten wordt geïnvesteerd in nieuw groen.” Voor nieuw groen in de bestaande stad is jaarlijks gemiddeld € 1.000.000 beschikbaar. “In 2010 is bijvoorbeeld het Westerpark feestelijk geopend, als onderdeel van het kralensnoer van Nijmeegse parken. In Nijmegen-Oost wordt over enkele jaren een zwembad verplaatst. Daar wordt, op aandringen van buurtbewoners, een mooi wijkparkje aangelegd. Maar ook het centrum krijgt nieuw groen, zoals een pocketpark op de Korenmarkt die nu nog parkeerterrein is.

In stadsdeel Dukenburg wordt de komende 10 jaar € 2 miljoen geïnvesteerd in groen en € 2 miljoen in achterstallig onderhoud. Voor stadsdeel Lindenholt stellen we een soortgelijk plan op, weliswaar met een lager budget. Deze stadsdelen uit de jaren 60, 70 en 80 hebben samen de helft van het Nijmeegse openbare groen.” Het college hield ook de budgetten voor groenbeheer bewust buiten de bezuinigingstaakstellingen. “Daarbij past wel de kanttekening dat deze beslist niet ruim zijn.”

Hoe komt Nijmegen aan de middelen om extra te blijven investeren in groen? “Onze groeninvesteringen lopen mee in planexploitaties van grote en kleine projecten. Bij groot onderhoud aan wegen, aanleg van fietsroutes of vervanging van riolering krijgen laanbomen bijvoorbeeld een ingrijpende standplaatsverbetering. Verder is er specifiek gemeentelijk budget voor groen en woonmilieuverbetering en zetten we ISV-middelen in voor groen.

Hefboom

Maar ook de bijdragen aan landschapsontwikkelingsplannen van buurgemeenten zijn een hefboom voor cofinanciering van andere overheden en organisaties. “Zo wordt momenteel in de Ooijpolder een ecologische verbindingszone aangelegd. En samen met Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer realiseren we Park Lingezegen een landschapspark van 1500 ha tussen Nijmegen en Arnhem.” Ook op het gebied van natuurontwikkeling en recreatieve verbindingen vindt samenwerking plaats.  “Met Staatsbosbeheer wordt een Natuurcentrum Rivieren gerealiseerd op de overgang van centrum en natuur”

Via het programma ‘Groen en de stad’ kreeg Nijmegen ondermeer een substantiële bijdrage voor het groen in krachtwijk Hatert. “Met dat geld hebben we een prachtig park aangelegd en meer groen op verschillende plekken Ook konden we via de helpdesk van het ministerie van LNV enkele onderzoeken initiëren. Door de contacten met het ministerie en de andere grote steden stonden we steeds vooraan bij nieuwe ontwikkelingen en kansen. Het is jammer dat het rijk een programma afsluit dat niet alleen inhoudelijk succesvol was maar het rijk ook de kans bood om direct met de G30-steden contact te hebben en op de hoogte te blijven van wat daar speelt.” De provincie Gelderland heeft nu het initiatief genomen om meer met de steden op te trekken voor het thema groen en de stad.

Ideeënboek

Nijmegen blijft in ieder geval actief kennis uitwisselen over groen in en om de stad. “Als voorbeeldgemeente voor innovatief groen hebben we het Ideeënboek ‘Groene Allure Binnenstad’ gemaakt. Een aantal innovatieve projecten uit dit boek is al uitgevoerd, zoals mobiel groen, geveltuinen en verticaal groen. Ook worden twee pleinen in de binnenstad vergroend. Onze innovatieve ideeën communiceren we via de contacten met andere gemeenten, via vakbladen en onze deelname aan de Entente Florale.”