Nijmegen gaat voor ‘groene titel’

dijkverleggingNijmegen gaat voor de titel ‘groenste en duurzaamste stad van Europa’, oftewel de Green Capital Award. Burgemeester Hubert Bruls en wethouder Jan van der Meer den­ken dat Nijmegen zich geweldig kan profileren met haar milieube­leid. Een artikel uit De Gelderlander.

Daarbij denken ze nadrukke­lijk aan de aanleg van de neven­geul in de Waal bij Lent. Dat is landelijk het grootste project in het kader van ‘Ruimte voor de Ri­vieren’. Met die dijkteruglegging speelt Nijmegen samen met Rijks­waterstaat in op de toekomstige hogere waterstanden in de Waal als gevolg van de klimaatverande­ringen. De aanleg van de neven­geul trekt belangstelling uit de he­le wereld. De strijd tegen hoogwa­ter wordt bij Lent gecombineerd met de aanleg van natuurgebie­den en een nieuwe stedelijke om­geving.

Volgens Van der Meer is ook het project Power2Nijmegen spraak­makend. Daarin werkt de gemeen­te samen met het bedrijfsleven, milieugroepen en onderwijsinstel­lingen aan de ontwikkeling van innovatieve energiebesparingac­ties. Burgemeester Bruls denkt ook dat Nijmegen zich in de titel­strijd nadrukkelijk kan neerzet­ten als kennisstad. Volgens Van der Meer is deelnemen alleen al goed voor de stad.

Sinds 2010 reikt de Europese Com­missie jaarlijks de Green Capital Award uit. Stockholm, Nantes en Kopenhagen wonnen eerder.