Nijmegen koopt bosje voor park Lingezegen

lingezegen1Nijmegen heeft het Spiegelbosje (10 hectare) en het voormalige pompstation achter Fort Lent van waterbedrijf Vitens gekocht. Voor de aankoop heeft de gemeente bijna 1 miljoen euro be­taald. Volgens wethouder Van der Meer is het een strategische aankoop. Het bosgebied op het grondgebied van Lingewaard is voor de bewo­ners van de Waalsprong dé toe­gang naar het toekomstige park Lingezegen en de Bemmelse­waard. In particuliere handen zou­den de percelen een barrière vor­men om vanuit de nieuwe wijken het natuurgebied te bereiken.

Van der Meer wil in het Spiegel­bosje twee ‘nieuwe landgoederen’ ontwikkelen met ruimte voor en­kele woningen. Ook voor het pompstation en de oude dienstwo­ning zoekt hij naar een passende bestemming. „ Zo kunnen we de investering terugverdienen.”

Voor de ontwikkeling van beide percelen wil de wethouder een prijsvraag uitschrijven. Daarbij wordt ook gelet op de aansluiting met de nieuwe wijken bij Lent.

Van der Meer vindt de ontwikke­ling van park Lingezegen essen­tieel voor Nijmegen-Noord. Eer­der stortte Nijmegen al een bijdra­ge van 3,8 miljoen euro in de pot voor de aanleg van het park. Bin­nenkort komt Van der Meer ook nog met een voorstel voor een structurele bijdrage in het onder­houd van het park. Het Spiegelbosje krijgt ook een functie voor de kamsalamanders. Voor de dijkingreep bij Lent moe­ten twee plassen met kamsalaman­ders verdwijnen. De salamanders worden straks naar de nieuwe plas­sen in het Spiegelbosje verhuisd.

Bron: De Gelderlander