Nijmegen pakt dijkingreep op

dijkverleggingNijmegen gaat de dijk­ingreep bij Lent verder voorberei­den en ook uitvoeren op verzoek van het rijk. Binnenkort tekent de gemeente daarvoor de noodzakelij­ke contracten. Een bericht uit De Gelderlander.

Nijmegen is blij met het rijksbe­sluit. Het stadsbestuur heeft er steeds op ingezet dat de dijkverleg­ging meer moet zijn dan alleen een technisch project. De rivierver­ruiming is daarom gekoppeld aan de ontwikkeling van een nieuwe stad rond de Waal. Met de ge­meente in de rol van uitvoerder kan Nijmegen de grote kwaliteits­ambities zelf waarmaken. De in­greep levert een stedelijk rivier­park op met een eiland langs een brede nevengeul.

Over de verantwoordelijkheid voor de dijkverlegging ( kosten 351 miljoen euro) heeft de gemeente daarom intensief met het rijk ge­sproken. Aanvankelijk wilde de mi­nister álle risico’s bij de gemeente leggen. Dat was voor het stadsbe­stuur onaanvaardbaar. Vooral om­dat de ingreep een nationaal pro­ject is om meer grip te krijgen op de waterafvoer bij extreem hoog­water. Het moet overstromingen in de toekomst voorkomen.

Uiteindelijk is het rijk alsnog ak­koord gegaan met een totaal ande­re risicoverdeling. Voorbereiding en uitvoering komen alsnog volle­dig voor rekening én risico van Den Haag. Bij het rijk komt boven­dien de bewijslast te liggen om aan te tonen dat de gemeente zich niet voldoende heeft ingespannen als plotseling problemen opdui­ken. Daarbij gaat het vooral om het afstemmen van het dijkplan met projecten zoals de stadsbrug en de aanleg van een nieuw water­huishoudkundig systeem.

Het rijk is wel verantwoordelijk voor het voorkomen van kwel in het ‘oude’ Lent na de dijkingreep. Een betonnen scherm in de grond tot 25 meter diep tussen Fort Lent en Hof van Holland moet straks wateroverlast voorkomen.