Plan: ‘drinkwater’ als koudebron

WaterleidingIn 2016 stopt Vitens met de winning van drinkwater aan de Nieuwe Marktstraat in Nij­megen. Maar als het aan GroenLinks-wethou­der Jan van der Meer ligt, bete­kent dit niet het einde van dit pompstation. Een bericht in De Gelderlander.

Hij gelooft dat er mogelijkheden zijn om dit waterwinstation in te zetten als energiebron voor de koeling van talloze winkelpanden in de stad. Als vervanger van de vele energieverslindende airco’s in Nijmegen. Het zou ook een rol kunnen spelen bij de koeling de toekomstige wooncomplexen bij deWaalhaven. Rond het pompsta­tion zou een systeem van kou­de- opslag gerealiseerd moeten worden Gistermiddag is het plan bespro­ken met deskundigen op een stu­diedag van de initiatiefgroep Po­wer2Nijmegen in Nijmegen bij HasKoning. Power2Nijmegen is in het voorjaar van 2012 opgericht. Het is bundeling van bedrijven, kennisinstellingen en maatschap­pelijke organisaties in de stad. Ze werken samen aan plannen voor een energieneutrale stad in 2045. Van der Meer: „Waar duurzaam­heid vroeger gedragen werd door mensen uit de milieubeweging, zie je nu dat juist de bedrijven zich inzetten voor de energietran­sitie. Ze geloven in de kansen om het energieverbruik fors te bepre­ken of duurzaam op te wekken.”

Samenwerken en bundeling van ideeën met bedrijven vergroot ook de kans op subsidies, bijvoor­beeld van Europa, denkt de wet­houder. Het afgelopen jaar zijn al talloze projecten uitgewerkt. Zo ligt er een concreet plan voor de bouw van een historische schipmolen die energie uit water­kracht opwerkt. Het zou een wer­kervaringsproject voor jongeren kunnen zijn. Ook wordt de laatste hand gelegd aan de samenstelling van een ‘menukaart’ waarop be­drijven kunnen zien welke moge­lijkheden er zijn voor duurzame energie in hun omgeving.

Op de studiebijeenkomst bij Has-Koning werd donderdag verder ge­sproken om Neerbosch-Oost als eerste wijk in Nijmegen volledig energieneuraal te maken. Er is op een rijtje gezet wat hierbij komt kijken. Ook is gebrainstormd over een plan voor een stagehub, een fysie­ke plek waar studenten met ver­schillende achtergronden (van universiteit tot beroepsopleiding, van techniek tot bedrijfskunde) stage kunnen lopen. Vanuit dit centrum zouden ze bedrijven en instellingen kunnen adviseren en ondersteunen bij hun duurzame projecten.