Plant je vlag plan vastgesteld voor anders-dan-anderswijk in Lent

plantjevlagHet college van B&W is onlangs akkoord gegaan met het ontwerp-bestemmingsplan voor de Vossenpels in Lent. In het plan Plant je Vlag worden minstens 200 woningen gerealiseerd conform (collectief) particulier opdrachtgeverschap. De geinteresseerden krijgen hier maximale vrijheid om een woningen van hun dromen te realiseren. De Gelderlander schreef er een mooi artikel over.

‘Graag zoveel moge­lijk vrijheid, maar niet onbe­perkt’. Dat is de teneur onder de aspirant-bewoners van de anders-­dan- anderswijk die in de Vossen­pels in Lent moet komen. Want ook al zijn ze in meer of mindere mate pioniers, ook zij hechten aan enige regelgeving als het gaat om de bouw van hun huis maar uiteraard vooral dat van de buren. Kenmerk van de wijk, ten oosten van de Turennesingel, is dat bij de planvorming de teu­gels zijn gevierd en de procedurele betutteling zoveel mogelijk achter­wege is gelaten. Want de wensen van de toekomstige bewoners moesten in dit geval het vertrek­punt zijn en dus de vrijheid krij­gen.

Dat er, nu de voorschriften van het gebruikelijke beeldkwaliteits­plan ontbreken, toch behoefte is aan enige regulering van bovenaf, blijkt uit het dezer dagen vastge­stelde ontwikkelingsplan voor de nieuwe wijk. Daarin is plaats voor zo’n tweehonderd woningen, in zeer uiteenlopende vormen. Die zijn verdeeld over zeven clusters, onder meer variërend van een tik­keltje wild en gewaagder tot iets traditioneler en bedaagder.

Daarmee zit er ook verschil in de behoefte aan regels met betrekking tot bijvoorbeeld de bouwstijl, het kleurgebruik, de daken en bijge­bouwtjes. Maar de spreekwoorde­lijke buurman volledig zijn gang la­ten gaan, daar voelt volgens GroenLinks-wet­houder Jan van der Meer en Moni­que Zuuring, belast met de com­municatie rond het project, nie­mand voor. „We wilden ook even­tueel de burgers zelf bevoegdhe­den hierin geven. Maar de mensen zeggen: laat het kwaliteitsteam dat maar doen.”

Met het vaststellen van de ontwik­kelingsvisie is de wijk, die wordt gebouwd onder het motto Plant je Vlag, weer iets dichter bij realisa­tie. Het begon met onder meer di­verse sessies met belangstellenden, die uitmondden in een ontwikke­lingsvisie en dus nu in een plan.

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders het eveneens noodzakelijke ont­werp- bestemmingsplan vastge­steld. Rond de zomer doet de ge­meenteraad daar zijn zegje over.

Om de inbreng van de bewoners en daarmee de ontwerpvrijheid niet te frustreren is dat plan zeer globaal van opzet. Bovenal staat daarin niet het stempel ‘wonen’ op het gebied maar ‘gemengde doeleinden’: wonen staat voorop, maar werken en cultuur volgen di­rect daarna. „Een meubelmakerij aan huis, een internetwinkeltje, kantoren, maatschappelijke voor­zieningen, horeca.”

Zeven clusters zijn aangewezen, verschillend qua ligging en omge­ving en qua opzet en doelgroep. De bevolking bestaat straks, zo schetsen Zuuring en Van der Meer uit de losse pols, uit woongroe­pen, gezinnen, alleenstaanden, een neef en een nicht die samen een twee- onder- eenkapper bou­wen, mensen die misschien in een oude tuinbouwkas gaan wonen en drie stelletjes senioren die samen iets willen optrekken.

Buiten de twee woongroepen die focussen op wonen met meer ge­neraties onder één dak of duurza­me zelfbouw, zijn er 160 kavels te vergeven. Hoe groot de kavels zijn, dat hangt af van de vraag. „De con­sument is hier ook de producent”, stelt de wethouder. Hij constateert dat zelf een huis bouwen er in de afgelopen decennia ‘ uit is geramd’ en dat projectontwikkelaars altijd ‘een gemiddelde’ neerzetten. Bin­nenkort komt het erop aan de buit te verdelen. Wie heeft meegedacht over de opzet van de wijk, heeft voorrang, maar overigens kan ie­dereen meedingen naar een lapje of lap grond. Zuuring: „ Zaterdag hebben we een informatiedag waar we een proefverkaveling gaan maken.”

Vanaf die dag kunnen belangstel­lenden zich inschrijven. Zijn zater­dag de gedachten gescherpt, dan volgt op 10 maart de dag des oor­deels. „Dan wordt ter plekke de definitieve verkaveling vastge­steld.”

De gelukkigen kunnen dan met­een een voorlopig koopcontract te­kenen met als ontbindende voor­waarde dat de gemeenteraad het laatste woord heeft. „Daarna gaan we de kavels pas uitgeven.”