Vervolg fileproject lastig

waalbrug_882994bDe kans dat het filebe­strijdingsproject Slim Prijzen een vervolg krijgt, is niet groot. Vol­gens de Nijmeegse verkeerswet­houder Jan van der Meer is met na­me de financiering een probleem. De files in de spits voor de Waal­brug stadinwaarts zijn sinds de start van het project Slim Prijzen op 7 september een stuk korter en op sommige dagen van de week zelfs verdwenen. Een verslag uit De Gelderlander.


Dat de files zijn verdwenen komt doordat de deelnemers aan het project een andere route dan wel een ander tijdstip kiezen om de stad te bereiken. Ze worden daar financieel voor be­loond. Voor elke keer dat ze de spits mijden, krijgen ze een geldbe­drag. De proef loopt tot 19 december en is juist nu ingesteld omdat er werk­zaamheden aan de A325 plaatsvin­den. Het is een compensatie voor de overlast daarvan.

Pas in mei 2010 start een tweede project Slim Prijzen II. Dat is een voorloper van het rekeningrijden. Dat project strekt zich uit over de toegangswegen tot Nijmegen, de A50, A15, A12, A73 en A325. Deel­nemers aan die proef krijgen een kastje in de auto. Elke keer dat ze tijdens de spits over een van die wegen rijden, worden ze geregi­streerd. Mijden ze die wegen, dan krijgen ze een beloning.

Wethouder Van der Meer zegt dat de werkzaamheden die na decem­ber op en rond de A325 plaatsvin­den niet extra hinderlijk zijn voor het verkeer. Niettemin zou hij het liefst zien dat Slim Prijzen een vervolg krijgt tot aan de ingang van het tweede project in mei. „Maar dat wordt las­tig”, zegt Van der Meer. „We zul­len minister Eurlings moeten over­halen om mee te betalen.” Drie­kwart van het project wordt be­taald door het ministerie van Ver­keer en Waterstaat. De gemeente Nijmegen en de Stadsregio Arn­hem Nijmegen betalen de rest.

Wachten op het zekere infarct
Het is een verademing, met 80 over deWaal­brug. Te danken aan een vreemd project met een rare naam waar niemand vertrouwen in had. De Nijmeegse verkeerswethouder Jan van der Meer is ingenomen met het succes van Slim Prijzen, maar haast zich om ook andere ar­gumenten te geven voor de recen­te snelle doorstroming van het ver­keer op deWaalbrug. „We hebben nu herfstvakantie en we hebben een economische crisis. Daardoor is er ook minder verkeersaanbod.”

Toch zou het de wethouder een lief ding waard zijn als de proef ook na 19 december wordt voortge­zet. „Ik ben daar een voorstander van”, zegt Van der Meer. Maar hij heeft er een hard hoofd in. „Het is duur en het moet wel betaald kun­nen worden.” Continuering van het project is af­hankelijk van deelname door het ministerie van Verkeer enWater­staat. Minister Eurlings betaalt drie­kwart van de kosten. De kosten voor Nijmegen zijn relatief laag. De stad betaalt samen met de Stadsregio Arnhem Nijmegen het resterende kwart.

Navraag bij het projectbureau Slim Prijzen leert dat ze daar nog niet precies in beeld hebben of de ver­mindering van de files inderdaad wordt veroorzaakt door Slim Prij­zen. Pas half november is daar ze­kerheid over. Dan presenteren de initiatiefnemers de precieze cijfers. Maar nu al kan worden vastgesteld dat er ten eerste minder files zijn en ten tweede dat vele honderden deelnemers zich ook houden aan de spelregels, namelijk niet in de spits over deWaalbrug rijden. Feit is dat 6600 automobilisten aan de proef meedoen, zonder dat voor honderd procent zeker is dat ze ook allemaal de spits mijden. Hoe dan ook, verkeersdeskundigen zeg­gen dat een vermindering van het aantal auto’s met 3 procent al leidt tot 30 procent minder files. Het is derhalve niet de vraag óf er min­der files zijn door het project maar hoe veel minder.

Er is maar één manier om er zeker van te zijn dat het project door­gaat: als de werkzaamheden aan de A325, de ombouw van snelweg tot stadsweg, langer gaan duren. Dan kan de gemeente Nijmegen bij minister Eurlings aankomen met de vraag om extra geld ter compensatie van de overlast. Dat is ook de overtuiging van het projectbureau Slim Prijzen. „Kijk, wij hebben het project juist in het najaar gepland omdat daar nu weg­werkzaamheden aan de weg plaats­vinden. Maar na 19 december als de proef afloopt zijn de werkzaam­heden niet meer van dien aard dat ze het verkeer hinderen”, aldus Ma­rina Meens van Slim Prijzen. Ze zegt geen signalen van de aanne­mer te hebben dat de werkzaamhe­den vertraging oplopen.

Maar de initiatiefnemers hopen ook dat de reizigers naar Nijmegen ook zonder de financiële prikkel die Slim Prijzen biedt, de spits zul­len blijven mijden „Ze hebben ge­merkt hoe goed het werkt”, zegt Meens. „We hopen dat dat door­werkt.” Jan van der Meer hoopt dat even­eens. Hij is daarnaast geïnteres­seerd in de uitkomsten van het ex­periment. „ Je moet kunnen verge­lijken. Je moet een periode van fi­nanciële beloning kunnen vergelij­ken met normaal gedrag. Daar kun je vervolgens lering uit trekken.”

De verkeerswethouder is tegelijker­tijd wat terughoudend over het succes: „Het probleem is dat je ge­garandeerd meer verkeer over de Waalbrug krijgt zodra je kunt mel­den dat er geen files meer zijn. Daar moeten we ook voor oppas­sen.”

Bron: De Gelderlander