Wethouder wil per wijk energieacties starten voor particuliere woningen

energieadviesCorporaties in Nijme­gen investeren de komende jaren flink in de energiebesparing in hun woningbezit. Particuliere wo­ningeigenaren blijven daar op ach­ter. Maar als het aan wethouder Jan van der Meer ligt, komt daar snel verandering in. Een bericht uit De Gelderlander.

Komende vrijdag belegt hij een werkconferentie over dit thema met talloze deskundigen op het terrein van wonen, financiën, duurzame energie, communicatie en bouwen. De centraal vraag is wat hebben woningeigenaren no­dig om in actie te komen. „Hoe trekken we hen over de streep? Daar gaat het om. Eigena­ren moeten beseffen dat de ener­gieprijs de komende jaren nog fors verder zal stijgen. Ze zullen het in hun portemonnee merken als ze niet investeren in energiebespa­ring.”

In de acties die Van der Meer voor genomen heeft zullen die stijgen­de woonlasten centraal staan. „We kunnen natuurlijk gaan praten over het voorkomen van energie­verspilling , maar dat werkt niet al­tijd goed.” Volgens Van der Meer moet de boodschap om aan energiebespa­ring te doen ‘ook een funfactor’ be­vatten. „Je moet het leuk maken. En gemakkelijk voor de mensen.”

Hij denkt dat de Milieuwinkel die volgende maand aan de Burcht­straat geopend wordt, daarin een rol kan spelen. Bezoekers kunnen daar straks álle informatie over energiebesparingsacties vinden. Van vloerisolatie tot hoogrende­mentsketels, zonnepanelen en groene daken. „We willen ook dat mensen via één loket alles kunnen regelen, inclusief eventuele subsi­dies en de financiering.”

Daarvoor is het wel nodig dat de energiedeskundigen gaan samen­werken met leveranciers, aanne­mers, dakdekkers, loodgieters, in­stallateurs, banken, subsidieverle­ners en makelaars om één totaal­pakket te kunnen aanbieden. Van der Meer wil op de werkconfe­rentie onder meer nadenken over energieacties per wijk. Hij hoopt dat ook corporaties bereid zijn ver­der te kijken dan hun eigen wo­ningbezit. „Waarom zouden ze hun kennis ook niet inzetten voor particuliere woningen?”

Hij hoopt dat hij verder enkele mensen met subsidiebanen na een opleiding kan inzetten om bij par­ticulieren te onderzoeken hoe energiezuinig hun woningen zijn. „We proberen er een werkcoöpera­tie van te maken waar de mensen dan hun eigen loon kunnen verdie­nen.”

Bron: De Gelderlander