Corporaties Nijmegen bouwen 2600 woningen tot 2015

sociale_woningbouw__230052eBurgemeester en wethouders hebben met de Nijmeegse woningcorporaties Portaal, Talis, Standvast Wonen, De Gemeenschap en WoonGenoot afspraken gemaakt over het inlopen van het woningtekort, over het duurzamer maken van woningen en het op peil houden van de leefbaarheid in wijken. In de periode 2012-2015 bouwen de corporaties 2600 nieuwe woningen.

Tweederde deel van deze woningen zullen zogeheten betaalbare huurwoningen zijn. Dit zijn huurwoningen met een maximale huurprijs van € 664. Ruim tweeduizend woningen worden ten zuiden van de Waal gerealiseerd. In het oog springende plaatsen zijn onder andere de herstructureringsprojecten in het Willemskwartier, Waterkwartier en rond het Nachtegaalplein. In deze herstructureringsgebieden worden ook woningen gesloopt, maar de grote hausse is voorbij. Het gaat de komende jaren hooguit om enkele tientallen per jaar.

In de Waalsprong zijn circa 600 nieuwbouw woningen gepland. De gemeente heeft eerder met de studentenhuisvester SSHN afspraken gemaakt over de bouw van 1250 woningen voor studerende jongeren. De corporaties verkopen ongeveer driehonderd woningen per jaar. Dit neemt nu door de economische crisis af.

De bouwproductie is van groot belang om te kunnen voldoen aan de behoefte naar nieuwe goedkope woningen in Nijmegen. Vooral onder starters en jongeren is een grote vraag naar woningen. Daarnaast zullen sommige stadsdelen de komende jaren vergrijzen. Hier is toenemende vraag naar aangepaste woningen en wonen in combinatie met zorg. Om deze vraag te beantwoorden investeren de corporaties hier fors in, onder andere in Dukenburg en bij het Voorzieningenhart Waterkwartier.

Er worden niet alleen nieuwe woningen gebouwd. Ook de bestaande woningvoorraad wordt aangepakt. Het aantal energiezuinige woningen met een energielabel A, B of C neemt flink toe ten koste van de lagere labels D, E, F en G. Met elke corporatie heeft de gemeente een planning tot 2015 afgesproken. Dit verbetert de kwaliteit van de woningen en bespaart kosten voor de bewoners. Daarnaast draagt dit bij aan de verwezenlijking van de klimaat- en energieambities van Nijmegen.

Corporaties spelen een cruciale rol als het gaat om het op peil houden of verbeteren van de leefbaarheid. Ze investeren flink in het schoon, heel en veilig houden van buurten, het (voorkomen van) schuldenproblematiek, multiproblem huishoudens en jeugd en jongerenproblematiek. Ook hierover zijn afspraken vastgelegd.

Voor woningcorporaties is het een roerige tijd. Er is onzekerheid over nieuw landelijk beleid, er zijn misstanden in de corporatiesector (Vestia) en er komt een parlementaire enquête naar het functioneren van de corporaties. Met de gemaakte prestatieafspraken geven gemeente en corporaties aan dat zij serieus werk willen maken van de invulling van hun ambities: een ongedeelde stad met duurzame, leefbare wijken en passende huisvesting van verschillende doelgroepen.