Doortrekken A73 ‘kansloze actie’

De Kamer van Koophandel is blij dat de meeste Nij­meegse partijen – alleen GroenLinks niet – de A73 willen doortrekken. Hoe rea­listisch is dat pleidooi? “Het is trekken aan een dood paard.” Een artikel uit De Gelderlander.


Jan Walraven, CDA-wethouder in Overbetuwe, vindt een nieu­we discussie over het doortrek­ken van de A73 over deWaal naar de A15 ‘zonde van de tijd’.

Hij is er verbaasd over dat veel Nij­meegse politici wederom pleiten voor een A73-brug. Een doorge­trokken A73 gaat over het grondge­bied van de Overbetuwe en Beu­ningen. Beide gemeenten zijn al ja­ren duidelijk: ‘bij ons’ komt geen nieuwe snelweg. De raden hebben ook maatregelen genomen om dat laatste te voorkomen. Op het mo­gelijke wegtracé van de doorgetrok­ken A73 zijn recent nog nieuwe be­stemmingen gepland.

Binnen Overbetuwe gaat het om de aanleg van een bedrijvenpark van zo’n 80 hectare, een groene buffer tussen dit industrieterrein en de dorpsrand en de aanleg van een landschapspark van tientallen hectares. Eind van de maand komt het bestemmingsplan nog een­maal in de gemeenteraad voor een laatste goedkeuring. JanWalraven verwacht dat niemand over de A73 begint. „In 2007 heeft onze raad al helder gemaakt: geen A73 over ons grondgebied. Ik heb in geen enkel verkiezingsprogramma gelezen dat de partijen er nu anders over den­ken. Integendeel.”

In de gemeente Beuningen heerst dezelfde stemming als in de Over­betuwe. Daar worden op het ‘ge­plande’ tracé van de A73 grote re­creatieplassen aangelegd, met rui­ter- en wandelpaden en talloze rust- en speelplekken.

De Kamer van Koophandel en Nij­megen hebben tegen die plassen lang bezwaar gemaakt. Maar de Beuningse raad heeft ze terzijde ge­schoven. Het plassengebied is zelfs iets vergroot om doortrekken van de A73 te voorkomen. Met de aan­leg van de plassen wordt boven­dien tempo gemaakt.

Voor de Nijmeegse wethouder Jan van der Meer is het daarom duide­lijk dat elke inzet voor een verleng­de A73 ‘trekken aan een dood paard is’. Zijn partij GroenLinks heeft als enige partij in Nijmegen geen woord gewijd aan de A73 in het verkiezingsprogramma. Hij spreekt evenals zijn collega Jan Walraven, en de Beuningse VVD- burgemeester Huib Zijlmans van een achterhaalde discussie.

Ze benadrukken dat de voorstan­ders van de A73-brug met de ogen van nu naar de toekomstige bereik­baarheid van stad en regio kijken. „Als straks de A50 is verbreed, de A15 verlengd en de stadsbrug klaar is, zal het verkeer veel beter door­stromen dan nu.”

„Die nieuwe A73-brug is gewoon niet nodig”, zegt Zijlmans. Van der Meer en Walraven die ook veel positiefs verwachten van het rekeningrijden, pleiten voor een extra inzet op openbaar vervoer. Forensen moeten vaker met trein, bus en straks de tram kunnen rei­zen. Investeren hierin is nodig.

Regio blies na langdurige lobby A73 in 2005 af

Ruim twintig jaar gele­den startte de eerste lobby voor het doortrekken van de A73 over de Waal. De provincie, Stadsregio en Nijmegen stuurden in 1988 een brief aan de toenmalige minister Neelie Kroes waarin ze opgeroe­pen werd snel werk te maken van het verlengen. Beuningen en Val­burg sputterden toen overigens al tegen. Kroes reageerde overigens niet al te positief. En haar opvol­gers in Hen Haag hebben ook nooit staan te trappelen om steun te geven aan de A73-plannen. Al herinnert oud- burgemeester D’Hondt zich dat Den Haag in de jaren negentig wel degelijk enkele honderden miljoenen guldens ter beschikking wilde stellen. Wel met de voorwaarde dat de provin­cie fors met geld over de brug zou komen. De provincie zou ook het onderhoud later voor haar reke­ning moeten nemen. En daar voel­de de provincie niks voor.

De eventuele Haagse steun voor een A73-brug verdween weer van de ta­fel, toen de brug bij Ewijk (A50) werd aangelegd. Daarmee vielen de lobby-acties van de regio echter niet stil. In 1994 was zelfs Groen­Links in Nijmegen even voor de A73-brug. Pas in 1996 lanceerde die partij de stadsbrug als alterna­tief. In dat jaar klopte het stadsbe­stuur echter opnieuw bij de pro­vincie aan voor steun voor door­trekking van de snelweg. Dit lever­de geen geld op, wel beloofden al­le regionale partners in 1998 nog­maals actie te voeren voor door­trekken van de A73. Het kabinet Kok liet echter al snel weten geen geld te steken in deze snelweg.

Het idee van een aparte stadsbrug dook vervolgens steeds vaker op, want de Nijmeegse politici besef­ten al te goed dat de Waalsprong absoluut een goede verbinding met de oude stad diende te krij­gen. Anders zou de bouw in de Waalsprong wel eens stilgelegd kunnen worden. De steun voor de stadsbrug groeide snel toen de mi­nisters Pronk en Netelenbos in 2001 verklaarden ‘geen stuiver over te hebben voor de A73-brug’.

Na de winst van GroenLinks bij de verkiezingen in 2002 en de vor­ming van een links college in Nij­megen werd de politieke koers: snel een stadsbrug bouwen. De Ka­mer van Koophandel zette in 2004 nog wel een stevige lobby voor de A73 op, maar die kreeg uiteindelijk te weinig politieke steun.

In 2005 besloot de regio (provin­cie, Stadsregio, 20 gemeenten) een streep te zetten door de A73- lob­by. Gekozen werd voor een andere aanpak: verbreding A50, doortrek­ken A15, opknappen stationszone Arnhem en aanleg stadsbrug Nij­megen. In een recordtempo kwam er (rijks)geld voor die plannen op tafel. En de uitvoering van dié plannen loopt nu.