Energieverspilling in supermarkt beboet

koeling1De gemeente Nijme­gen gaat vanaf mei boetes opleg­gen aan supermarkten die hun koelvakken niet afdekken. Zestien Nijmeegse supers hebben inmid­dels een waarschuwingsbrief met een ‘voornemen tot dwangsomop­­legging’ ontvangen. Wie geen ac­tie onderneemt, riskeert een boete van 750 euro per meter niet afge­dekte koeling, per week.

„ De tijd van vrijblijvendheid is voorbij”, zegt de Nijmeegse milieu­wethouder Jan van der Meer (GroenLinks). „ Bedrijven en win­kels zijn volgens de Wet Milieube­heer verplicht om alle energiebe­sparende maatregelen te nemen die ze binnen vijf jaar kunnen te­rugverdienen. Maar dat zit nog on­voldoende tussen de oren. Dat we als gemeente boetes opleggen aan bedrijven die de bodem met olie vervuilen vindt iedereen normaal; dat we boetes opleggen aan bedrij­ven die energie verspillen, zouden we net zo normaal moeten gaan vinden. In andere delen van de we­reld voltrekken zich klimaatram­pen. Wij hebben hier de plicht om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken.”

Ook andere gemeenten in de regio Nijmegen houden hun supermark­ten in de gaten; Groesbeek en Wijchen zeggen mogelijk ook boe­tes te gaan uitdelen, Heumen doet dat nog niet.

Ook warenhuizen en zorg onder de loep

Al in 2009 hebben 120 supermark­ten in de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Wijchen, West Maas en Waal, Druten, Heumen, Groes­beek, Ubbergen en Millingen een brief gekregen waarin werd ge­meld dat het verplicht werd om de koeling af te dekken. Het gaat daar­bij om zowel de horizontale koe­lingen ( de bakken met de pizza’s) als om de verticale variant, waar vaak de melk en vla te vinden is.

Behalve op energieverspilling in su­permarkten, let de gemeente Nij­megen al een tijdje op zorginstel­lingen en op grootwinkelbedrijven in het centrum van de stad. Het gaat bij die laatste categorie om Perry Sport, Hema, V&D, Open 32, H&M en Scapino. Ook deze ‘grootverbruikers’ hebben inmid­dels controleurs van de gemeente over de vloer gekregen. „ Al snel bleek dat bij hen nog veel energie­besparing mogelijk is”, aldus de Nijmeegse wethouder Jan van der Meer. „ Ze krijgen de tijd om maat­regelen te nemen, daarna gaan we ook bij hen dwangsommen opleg­gen als dat nodig is.”

De zes grootwinkelbedrijven zijn nu bezig met het opstellen van een plan van aanpak om energie­verspilling tegen te gaan, aldus de gemeente.

Bij 26 zorginstellingen die in Nij­megen zijn of worden gecontro­leerd, is het beeld divers, meldt Van der Meer. „ Sommige zijn over­tuigd van de noodzaak van betere isolatie en zuinigere cv-ketels, an­dere nog niet. Het is een branche die we extra in de gaten houden omdat het energieverbruik in de zorg flink is gestegen, zelfs met 8 procent in een jaar tijd.”

Bron: De Gelderlander