Glastuinbouw op supermarkt, het kan

kas-op-supermarktGlastuinbouw boven­op supermarkten, teelt van gewas­sen in leegstaande fabrieksgebou­wen, extra moestuintjes in de wij­ken, omzetten van openbaar groen in collectieve volkstuintjes, tijdelijke landbouw op braakliggen­de bouwgrond en aanplant van fruit- en notenbomen in wijken. De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer ziet talloze mogelijkhe­den om in de stad aan de slag te gaan met landbouw. Volgens hem beseffen velen niet hoe weinig duurzaam het voedsel is dat we da­gelijks nuttigen. Het eten dat ’s avonds op ons bord ligt heeft soms wel 20.000 kilometer afge­legd. Een bericht in De Gelderlander.

„Wij streven naar een duurza­me, klimaatneutrale stad. Dan moeten we dus ook aan de slag met de voedselproductie. De kli­maatverandering, de opwarming van de aarde wordt voor 20 pro­cent veroorzaakt door hoe wij de ons voedsel produceren, verwer­ken en transporteren”, aldus Van der Meer op een debatavond over stadslandbouw in LUX.

Hij wil dat de Nijmegenaren ‘meer bewust worden van hoe al ons voedsel geproduceerd wordt’. Van der Meer wil de afstand tussen de boer en consument verkleinen. „Mensen moeten weer zien, leren beseffen waar de groente vandaan komt en hoeveel moeite de boeren doen voor de teelt.”

Hij werkt aan een startnotitie over voedselstrategie en stadsland­bouw. Een van de uitgangspunten daarbij is om het gebruik van streekproducten te stimuleren. De wethouder wil ook lokale initiatie­ven op dit gebied meer steun bie­den. In tal van andere steden lo­pen al succesvolle projecten waar­bij de voedselketen rondom de stad meer zichtbaar gemaakt is.

Volgens Van der Meer zijn ook in Nijmegen en omgeving al talloze bijzondere initiatieven. Nijmegen telt bijvoorbeeld tien volkstuintjes (en er is een wachtlijst voor deel­nemers), steeds meer scholen heb­ben een groentetuin of gaan naar de schooltuinen in de Ooijpolder, Lent of Hatert. In de Waalsprong wil een groep van 60 mensen een ecologisch wijkje opzetten. Zij wil­len hun parkeerplek inruilen voor een moestuin.

Volgens Van der Meer tonen deze voorbeelden aan dat de belangstel­ling voor duurzaam voedsel groeit. Met zijn notitie Voedselstrategie wil hij hierop inspelen en diverse initiatieven een impuls geven. Te­gelijk beseft hij dat de stadsland­bouw slechts een beperkt aantal mensen zal kunnen bedienen.

Die glastuinbouw boven super­markten is trouwens geen wilde droom, volgens Van der Meer. In de VS zijn talloze voorbeelden te vinden. „De energie die vrijkomt uit de koeling, wordt daarbij heel nuttig gebruikt in die kassen.”