Groen licht voor fietstunnel in Lent

Vooraanzicht station LentDe provincie Gel­derland en het rijk hebben finan­ciële steun toegezegd voor de aan­leg van een fietstunnel onder de Prins Mauritssingel in Lent. De tunnel moet in het tweede kwar­taal van 2015 gereed zijn en is fei­telijk de vervanging van het on­langs gesloopte viaduct bij de zo­genoemde Lentse Lus. Een bericht uit De Gelderlander.

„De komst van de fietstunnel is nu financieel rond”, meldden de Nijmeegse wethouders Jan van der Meer en Henk Beerten giste­ren. Er is zo’n 6 miljoen euro mee gemoeid; iets meer dan de helft komt voor rekening van rijk en provincie. Volgens de gemeente moet er nog wel een woningeige­naar worden onteigend om de tunnel mogelijk te maken.

Gelijktijdig met de sloop van het viaduct, werd in juni een tijdelij­ke fietsbrug over de Mauritssingel in gebruik genomen. Die zou er tot 1 april 2014 staan, maar op ver­zoek van CDA en GroenLinks is die periode verlengd tot mini­maal 1 oktober 2014. Ter plaatse is ook een gelijkvloerse oversteek.