Kade nevengeul Waal en Knoop Lent nieuw hart van de Waalsprong

Lentse kadeAls antwoord op de crisis in de woningbouw gaat Nijmegen een nieuwe strategie hanteren voor de ontwikkeling van de Waalsprong. De plankaart van het ontwikkelingsbeeld (2007) blijft grotendeels hetzelfde, maar de bouwproductie zal in kleinere eenheden plaatsvinden en meer inspelen op de vraag van woonconsumenten.

Na de ontvlechting van de GEM Waalsprong komt er ruimte voor nieuwe marktpartijen om woningen te bouwen. Na een succesvolle pilot wordt ook zelfbouw door particulieren verder gestimuleerd. De centrumfuncties van de Waalsprong worden geconcentreerd rondom het nieuwe NS-station Lent en aan de kade van de toekomstige nevengeul voor de Waal. De nieuwe koers wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Begin dit jaar besloten de gemeente en de deelnemende marktpartijen om de grondexploitatiemaatschappij (GEM) Waalsprong te ontvlechten. De belangen van de aandeelhouders liepen vanwege de stagnerende woningmarkt te ver uiteen om de samenwerking voort te zetten. De gemeente Nijmegen heeft de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel Waalsprong volledig in handen genomen. Dat is het moment om de plannen en de ontwikkelingsstrategie eens goed tegen het licht te houden. Tegelijk met een aanpassing van de grondexploitatie hebben burgemeester en wethouders een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor de Waalsprong gemaakt. Deze zal nu elke drie jaar worden geactualiseerd.

Ambities overeind
Het vorige ontwikkelingsbeeld voor de Waalsprong is in 2007gemaakt. Veel van de ambities uit dit document zijn gerealiseerd of in uitvoering. De woongebieden rondom Oosterhout en Lent zijn volop in ontwikkeling, het recreatieve watergebied De Waaijer is in aanleg en met Knoop Lent worden zowel de verkeersaftakking naar de nieuwe stadsbrug als een definitief NS-station gerealiseerd. De kracht van de Waalsprong bestaat uit de variatie aan woongebieden en de bijzondere ligging in een groene omgeving langs de Waal en dicht bij het stadscentrum. Maar de sterk veranderde marktomstandigheden maken het noodzakelijk om opnieuw naar de Waalsprong te kijken. Ook vraagt de samenhang met zowel de bestaande stad als met de omliggende projecten van Nijmegen omarmt de Waal, zoals de dijkteruglegging en het Waalfont, om hernieuwde aandacht. De ambities om een aantrekkelijk, kwalitatief en duurzaam stadsdeel te bouwen blijven onverminderd van kracht.

Kansen en nieuwe ontwikkelingen
De gemeente wil graag versnelling en meer flexibiliteit in de woningbouw. Na de ontvlechting van de GEM Waalsprong kan de gemeente in sterkere mate de regie nemen. Er zijn solide afspraken met de voormalige GEM-partners over de afname van kavels in de komende jaren. Maar daarnaast zet de gemeente in op een grotere diversiteit aan bouwinitiatieven. Commerciële ontwikkelaars maar ook particulieren en andere pioniers worden uitgedaagd om met nieuwe concepten te komen voor aantrekkelijke, innovatieve, betaalbare en duurzame woningbouw.
Gelet op de economische tegenwind is de verwachting dat er minder vraag is naar grote kavels en dure woningen, en juist meer vraag naar kleinere kavels. Daar wil de gemeente op inspelen.
Met een ‘organische’ strategie kan beter worden ingespeeld op kansen en de vraag op de woningmarkt. In dat licht wordt de komende periode ook ingezet op het afbouwen van de woongebieden rond de bestaande kernen Oosterhout en Lent. De geplande woongebieden aan de noordzijde van Oosterhout en het oostelijk deel van Vossenpels worden voorlopig in reserve gehouden.

Hof van Holland
In de nieuwe strategie is definitief afscheid genomen van de Citadel als centrumgebied met winkels en voorzieningen voor de Waalsprong. Dit plan bleek te duur en grootschalig. Het gebied aan de Waal ten westen van de spoorlijn wordt nu ontwikkeld als een minder stedelijk woongebied: Hof van Holland. Het centrum van de Waalsprong komt te liggen bij Knoop Lent (winkels) en op de kade die wordt aangelegd als onderdeel van ‘Ruimte voor de Waal’ (horeca). Na 2016 wordt het stadseiland Veur Lent ingericht voor wonen en (water)recreatie. Voor de verdere planvorming in samenhang met de andere ontwikkelingen in het gebied gaat de gemeente komende jaren het gesprek met de stad aan.