Lening voor starters op woningmarkt blijft

startersleningDe gemeente Nijme­gen kan starters op de woning­markt voorlopig blijven steunen met een speciale, goedkope star­terslening. Nijmegen krijgt een bij­drage van tenminste 4 ton van de Stadsregio waarmee de regeling kan worden voortgezet. Een artikel uit de Gelderlander.

De afgelopen twee jaar is er een stevig beroep gedaaan op het be­schikbare budget voor die lenin­gen. Jaarlijks beschikte Nijmegen over 1,2 miljoen euro, mede dank­zij een forse bijdrage van het mi­nisterie van Vrom.

Het potje bij het rijk voor de stars­tersbijdrage is echter leeg. De co-fi­nanciering door het ministerie is inmiddels gestopt. Diverse ge­meenten in de regio hebben al last van het opdrogen van die finan­ciële bron. In Lingewaard is hier­door al een eind gekomen aan de starterslening.

De Nijmeegse GroenLinks-wethouder Jan van der Meer van Wonen wil jonge huurders echter blijven helpen bij de koop van hun eerste koophuis te helpen. Hij heeft daarom naar extra financiële middelen gezocht. Bij de Stadsregio vond hij uiteinde­lijk enkele tonnen in een oud reser­vepotje voor volkshuisvestingsdoe­len speciaal voor de stad.

Met de lening helpt Nijmegen star­tende kopers om het gat tussen de maximale hypotheek en de koop­prijs van de woning te dichten. De starterslening bedraagt maximaal 35.000 euro. De lening is de eerste drie jaar renteloos en aflossings­vrij. Pas in het vierde jaar begint de koper de lening terug te beta­len. De aflossingsbedragen komen dan weer in het startersfonds zo­dat de gemeente weer nieuwe ko­pers kan helpen. Door de crisis is een run op de starterslening ont­staan waardoor het potje dit voor­jaar leegraakte. Met de bijdrage van de Stadsregio kan de regeling toch voortgezet worden. Begin au­gustus gaat de inschrijving open.