Lokaal klimaatcompensatiefonds

groene-hertNijmegen krijgt een ei­gen klimaatfonds. Bedrijven die milieuvriendelijk willen onderne­men, kunnen de uitstoot van CO ­‘afkopen’ door geld in dat fonds te storten. Dat zegt communicatieadviseur Ti­neke Honingh van Het Groene Hert. Dat is het nieuwe duurzaam­heidscentrum aan de Burchtstraat in hartje Nijmegen, in het voorma­lige winkelpand van Hoefsloot.

Het geld uit het klimaatfonds wordt vervolgens geïnvesteerd in ‘groene’ projecten in de regio. Het gaat om initiatieven die de natuur ten goede komen, die energie be­sparen of mensen bewuster ma­ken van het belang van duurzaam­heid, aldus Honingh.

Het Groene Hert gaat aanstaande zaterdag open voor publiek. Maar morgenavond (vanaf 18.30 uur) kunnen belangstellenden al te­recht op de zogeheten Zonnebeurs voor informatie over zonne-ener­gie en de gemeentelijke zonne­krachtsubsidie die 1 maart ingaat. Op de Zonnebeurs zijn ook ver­schillende typen zonnepanelen, zonneboilers en andere systemen te bekijken.

„Bij de gemeentelijke subsidierege­ling geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. We bundelen alle aan­vragen die vanaf donderdag bij ons binnen komen. Als er meer aanvragen zijn dan subsidiemoge­lijkheden, wordt er geloot. Ieder­een heeft dus evenveel kans”, al­dus Honingh. „En misschien kun­nen we, samen met bedrijven, nog een aanbieding doen aan mensen die geen subidie krijgen.”

Het Groene Hert gaat de ‘duurza­me waardekaart’ promoten. Bedrij­ven die zonnepanelen, ledverlich­ting of andere duurzame produc­ten onder de aandacht willen brengen, kunnen aanbiedingen on­der de aandacht brengen aan hou­ders van deze kortingskaart.

http://www.hetgroenehert.nl

Bron: De Gelderlander