Nijmegen groeit en bouwt, maar ontkomt niet aan bezuinigingen

hijskranenNijmegen ontkomt niet aan bezuinigingen. De financiële tegenwind krijgt de stad echter niet klein. Nijmegen blijft groeien en bouwen en we blijven een sociale stad, zegt het progressief college van B&W.  Een ingezonden artikel in De Gelderlander.

Nijmegen is een aantrekkelijke stad om in te wonen. De komende tien jaar blijft de behoefte aan nieuwbouwwoningen groot. Vooral in de buurt van het centrum willen mensen graag wonen. Goed nieuws voor de woningbouwplannen bij de Spoorzone, Waalfront en Citadel. In de Waalsprong is de bouw van nieuwe woningen weer in gang gezet en de infrastructuur gaat een volgende fase in met de bouw van knoop Lent. De bouw van de nieuwe stadsbrug is begonnen. We mikken erop om in 2012 de eerste paal voor de woningen op het voormalige terrein van de Gelderlander te slaan. De aanbesteding van Doornroosje loopt en de bouw op Plein 1944 is in volle gang. De plannen voor de dijkteruglegging bij Lent hebben groen licht gekregen. Straks ligt daar een uniek stedelijk rivierpark  met een eiland in het hart van de stad. Al deze bouw- en landschapsplannen zorgen voor een investeringsvolume van meer dan drie miljard en meer dan 30.000 mensjaren werk. Daarnaast investeren ook kennisinstellingen als de universiteit, het UMC en de HAN bij elkaar voor miljoenen in Nijmegen.

Dit alles overziend zou je zeggen dat de crisis aan Nijmegen voorbij gaat. Niets is minder waar. De bezuinigingen van kabinet Rutte, als gevolg van de economische crisis, hakken er vanaf 2012 behoorlijk in. Op vrijwel elk terrein van de begroting zijn de bezuinigingen voelbaar. Veel zaken komen op een minimumniveau te liggen. Ruimte voor nieuwe projecten is beperkt. Bij de start van het college in 2010 hebben we al een forse bezuinigingsoperatie opgenomen, om de lagere Gemeentefondsuitkering op te vangen. Nu blijkt dat het rijk nog eens eenzelfde, extra bezuiniging doorvoert op het sociale domein en veiligheid. Wij vinden dat daardoor een te grote aanslag wordt gepleegd op het voorzieningenniveau in de stad. Dat gaan we gedeeltelijk repareren. We blijven een sociale stad. De klap helemaal opvangen gaat niet. Dit zou een te grote aderlating voor de gemeentelijke financiën zijn en Nijmegen in de nabije toekomst opbreken.

Een groeiend bouwvolume en een krimpend sociaal vangnet. Twee tegengestelde bewegingen, waar de stad mee te maken heeft. Als progressief college van GroenLinks, PvdA en D66 zien wij het als een uitdaging om deze twee bewegingen met elkaar te verbinden. We proberen onze werkzoekenden mee te laten profiteren van de economische groei. Waar mogelijk werken we hier heel direct aan. Zoals bij de bouw van de parkeergarage aan de van Schaeck Mathonsingel. Daar hebben we succesvol geëxperimenteerd met de aanbestedingsvoorwaarde dat 5% van het personeel moet bestaan uit werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Dit beginsel gaan we meer hanteren bij toekomstige opdrachten. Doordat de babyboomgeneratie de komende jaren massaal met pensioen gaat, vallen er vele gaten op de arbeidsmarkt. Dat biedt kansen om mensen met een uitkering via werkcorporaties en scholingstrajecten voor te bereiden op instroom naar een baan.

De komende tien à vijftien jaar zal Nijmegen groeien: meer woningen, meer inwoners, meer bedrijvigheid. Dat geeft de komende jaren ook een bescheiden groei van financiële middelen. Onder andere om die reden zijn we in staat om
de grootste klappen in het sociale domein op te vangen. Hiertoe investeren we zeven miljoen euro extra per jaar. Met voorrang ondersteunen we mensen die het hardst getroffen worden. We houden daarom het gemeentelijk minimabeleid goeddeels overeind. Uitgaven op het gebied van jeugd worden ook zo min mogelijk aangetast. We zijn en blijven een sociale stad. Desondanks zullen de komende jaren niet gemakkelijk worden. Veel bezuinigingen zullen uiteindelijk landen in de stad. Dat raakt mensen. We gaan vaker een beroep doen op de zelfredzaamheid van inwoners, vaak vanuit overtuiging maar soms ook gedwongen door de omstandigheden.

Terwijl we vaststellen dat de behoefte aan woningen groot is, maken we ons tegelijkertijd zorgen over de woningmarkt. Herstel van de woningmarkt is cruciaal voor veel grote ontwikkelingsprojecten. Als herstel te lang uitblijft , kunnen de financiële risico’s oplopen. Zo nodig sturen we bij en ontwikkelen we andere versoberde plannen. Bovendien dienen we vanwege deze risico’s ons weerstandsvermogen – onze reserves – op peil te houden.

In de afgelopen weken hebben we de gemeentelijke begroting van top tot teen doorgelicht. Alle beschikbare financiële ruimte hebben we ingezet voor de tekorten in het sociale domein zonder de financiële positie van de stad te verslechteren. Ondanks de financiële tegenwind blijven we optimistisch over de kansen van de stad,  bewoners, bedrijven en instellingen.

Jan van der Meer (wethouder GroenLinks), Hannie Kunst (wethouder PvdA) en Bert Jeene (wethouder D66) namens het college van B&W