Opnieuw groene parels aan ketting

nijmegen067bHet was al een leuk parkje, daar aan de Van Schuylenburg­weg in de wijk Zwa­nenveld in Nijme­gen. Prettig om er je hond uit te laten of gewoon even op een bankje tot jezelf te komen. Op dit moment is het nog een zanderige massa die niet echt uitnodigt tot ontspan­nen. Maar wanneer de voorteke­nen niet bedriegen, kunnen bezoe­kers binnenkort hun hart ophalen aan veel meer groen en rust dan ze tot dusver gewend waren. Een verslag in De Gelderlander.


Letterlijk worden ‘bergen’ opge­worpen en ‘dalen’ gegraven, zodat een golvend landschap ontstaat. „We willen de geschiedenis van de bodem in dit deel van Nijmegen in beeld brengen”, licht Nijmegens wethouder Jan van der Meer de werkzaamheden toe die al twee maanden volop gaande zijn. In vroeger tijden stroomden in dit deel van de stad nog allerlei rivier­tjes. In de ijstijd duwden voort­schuivende ijsmassa’s de bodem op tot stuwwallen. Met de woningbouw in Duken­burg is veel van het karakteristieke landschap verloren gegaan. Om recht te doen aan de geschiedenis, wordt nu in Zwanenveld een stuk­je geologische historie weer in ere hersteld.

Dat gebeurt met de aanleg van ver­schillende soorten begroeiingen op enerzijds kleigrond (vroegere ri­vierbodem) en anderzijds inge­klonken veengronden (vroegere vennen) die nog steeds in Zwanen­veld zijn terug te vinden. „ Zo wordt in kort bestek duidelijk ge­maakt wat bodemgesteldheid bete­kent voor de vegetatie. Er komen overal panelen te staan waarop dit wordt uitgelegd”, aldus Van der Meer. Ook aan de kinderen is gedacht. Die krijgen onder meer met step­ping stones een waterrijke ‘avontu­renroute’ voorgeschoteld om zich aan te laven.

Iets gelijksoortigs, maar dan veel grootschaliger, wordt op dit mo­ment aangelegd in Nijmegen­West. Hier wordt al sinds 1995 ge­werkt aan een project om meer groen in de wijken te krijgen. Van Neerbosch- Oost tot aan deWaal ontstaat met in totaal twaalf loca­ties langzaam maar zeker een ‘pa­relsnoer’ van parken die onderling verbonden worden met wandel­en fietsroutes.

Tussen Rivier- en Mercuriusstraat op voormalige voetbalvelden is de meest recente krachtsinspanning voor aanleg van immense groen­partijen inWest te zien. Van der Meer: „ Ook hier komen allerlei hoogteverschillen en verder een heemtuin met oorspronkelijk moe­raslandschap en ook juist droge stukken grond. Buitenkunst die we in gemeentelijke depots had­den opgeslagen, krijgt hier ook een plaats.”

Dat juist in Nijmegen-West veel aandacht is voor parkachtige za­ken, is niet toevallig. „Hier ligt een groot woongebied tegen het groot­ste binnenstedelijke industrieter­rein van Nederland aan. Natuur en natuurbeleving is hard nodig als buffer, zeker als dadelijk ook nog eens de Energieweg wordt doorgetrokken om de Tweede Stadsbrug te kunnen verbinden met de rest van de stad.” Omdat veel extra autoverkeer wordt verwacht, is met aandacht gekeken naar het soort bomen dat hier geplant wordt. „Die moeten straks meer dan gemiddeld fijnstof kunnen af vangen om tegenwicht te kun­nen bieden aan de milieuvervui­ling.”

De groenste van Nederland?

Bedrijven en inwoners besluiten eerder naar een stad te komen als die ‘groen’ is. Een natuurrijke uit­straling is goed voor het imago; be­vordert de gezondheid; zorgt voor ontmoeting in de wijk; draagt bij aan een beter milieu. Zie hier in een notendop het belang dat een stad zich in het groen hult. Nijme­genaren hebben wat dat betreft niet te klagen. Het krioelt hier van de parken en stadstuinen. Ook in de omgeving is het een weelde voor de natuurliefhebber.

Inwoners van de stad waarderen het vele groen in hoge mate. Dat wijzen onderzoeken volgens wet­houder Jan van der Meer keer op keer uit. Hoewel het al goed is in Nijmegen, is hij niet van plan met de armen over elkaar te gaan zit­ten. Aandachtspunten voor de toe­komst zijn de ‘ versteende’ wijken Willemskwartier, Waterkwartier, Wolfskuil en Nijmegen- Oost. Geke­ken wordt naar inpassing van nieu­we parkjes. Ook komen er experi­menten met vegetatiematten voor gevels en groene daken in het cen­trum.

In 2010 moet blijken of de Waal­stad voor zoveel moois ook landelij­ke erkenning krijgt. Dan namelijk doet Nijmegen mee aan de Entente Florale, een wedstrijd waarbij dor­pen en steden elkaar bestrijden om de eer wie zich de groenste mag noemen van Nederland.