Publieke rol in duurzame warmtenet van de toekomst essentieel

Het Gelders Warmte Infra Bedrijf moet straks gemeenten ondersteunen bij het aanleggen van warmtenetten. Een opinieartikel in De Gelderlander van vandaag. 

We kunnen lessen trekken uit de totstandkoming van het huidige Nijmeegse warmtenet en dat doen we ook. Maar overeind blijft dat het warmtenet in Nijmegen-Noord (Waalsprong) en -West (Waalfront) een noodzakelijke bijdrage levert aan de verduurzaming en (betaalbare) energievoorziening van de stad. De woningen in beide gebieden worden verwarmd met restwarmte die vrijkomt bij verbranding van restafval. Deze warmte zou anders de lucht ingaan. Nu benutten we dit goed, besparen we aardgas én er komt minder CO2 in de atmosfeer in vergelijking met een gasgestookte wijk. 

De Nijmeegse energievoorziening is nu ook robuuster. We nemen de komende 30 jaar afscheid van aardgas. Als we Nijmegen alleen zouden verwarmen via elektriciteit dan wordt de stad wel heel erg kwetsbaar. Zeker in Nijmegen-Noord, waar het elektriciteitsnet al behoorlijk vol zit. Je moet er niet aan denken dat de 12.000 woningen daar allemaal verwarmd worden met elektrisch aangedreven warmtepompen. Dat trekt het elektriciteitsnet helemaal niet. 

Stadswarmte is bovendien een betaalbaar alternatief voor aardgas. Het tarief voor de geleverde warmte ligt, ondanks een verhoging, momenteel 25% lager dan wanneer deze woningen aangesloten zouden zijn op het aardgasnet. Bewoners zijn dus beter af dan met aardgas. Ook is wettelijk bepaald dat deze prijs nooit hoger mag zijn dan de aardgasreferentie. Dus stadswarmte zorgt voor een betaalbaar alternatief. Erg belangrijk, nu de aardgasprijs de komende jaren waarschijnlijk hoog blijft. 

Het duurde acht jaar aan planvorming voordat in 2014 het warmtenet werd aangelegd. Het betrof een samenwerking tussen gemeente Nijmegen, ARN (afvalenergiecentrale), Alliander en (de toenmalige) Nuon. De gemeente heeft destijds samen met Alliander een warmte-infrabedrijf (Indigo) opgericht voor de ‘backbone’. Dit is het transportnet vanaf de afvalenergiecentrale naar de andere kant van de Waal en tot aan het begin van de nieuwe woonwijk in Nijmegen-West. Het warmtenet vanaf de backbone is gerealiseerd en in beheer van de warmteleverancier. Achteraf, met de kennis van nu, hadden we afspraken moeten maken om het beheer van een deel van de leidingen in het concessiegebied over te dragen aan Indigo. Het warme water moet namelijk over de buizen van de huidige leverancier. Deze was wel bereid om het net uit te breiden maar is niet bereid om andere warmteleveranciers toe te laten of het beheer van het net over te dragen aan Indigo. Hierdoor ligt de uitbreiding van het warmtenet naar het stationsgebied momenteel ingewikkeld. 

Bij provincie Gelderland vindt momenteel discussie plaats over de oprichting van een Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB). De intentie is dat dit bedrijf gemeenten gaat ondersteunen bij het aanleggen van lokale warmtenetten. Want net zoals voor Nijmegen toen, is het warmtenet voor sommige gemeenten anno 2022 nog nieuw. Door samenwerking kan kennis worden gedeeld, is er financieel voordeel te behalen en hoeven gemeenten niet zelf het wiel uit te vinden. Plannen kunnen daardoor sneller tot stand komen, in ieder geval korter dan de acht jaar die Nijmegen hiermee kwijt was. De lessen uit het verleden betrekt Nijmegen nu bij de plannen voor Dukenburg. Samen met woningcorporaties maken we plannen voor een publiek warmtenet in dit stadsdeel. Nijmegen hoopt op relatief korte termijn een aanbod te kunnen doen aan bewoners in Dukenburg, waarmee zij een goedkoper en duurzamer alternatief hebben dan het dure fossiele aardgas en waarbij het een vrije keuze is om over te stappen van gas naar stadswarmte.

Jan van der Meer, gedeputeerde provincie Gelderland en oud-wethouder Nijmegen (2006-2014)
Jan Wijnia, wethouder gemeente Nijmegen 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.