Verplaatsing NS-station Lent en nieuwe verbindingen voor auto en fiets in de Waalsprong

station_nijmegen_lentFietsers kunnen de toekomstige verkeersknoop Lent via ongelijkvloerse fietskruisingen gaan oversteken. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd met het voorstel voor de aanleg van een fietsbrug over de nog te realiseren Graaf Alardsingel en een fietstunnel onder de Prins Mauritssingel. In navolging van het raadsbesluit van 2007 over de verkeersstructuur Waalsprong, komt er voor het autoverkeer vanaf de Ovatonde een parallelroute richting de toekomstige Citadel en de tweede stadsbrug De Oversteek.

Ter hoogte van Lent komt een splitsing voor het verkeer naar de Waalbrug en naar De Oversteek. Met de komst van deze splitsing wordt het tijdelijke NS-station verplaatst naar zijn definitieve locatie. B en W brengen de ontwerpbestemmingsplannen voor de parallelroute en het station nu in ter visie. Op 1 maart is er een informatiebijeenkomst in voorzieningenhart De Ster (Lent).

Voor het verkeer vanuit het noorden is de Prins Mauritssingel via de Waalbrug de hoofdentree van Nijmegen. Als De Oversteek eind 2013 gereed is, zal deze circa 40% van het stadsverkeer over de Waal gaan verwerken. Om De Oversteek in gebruik te kunnen nemen, dient ook de verkeersstructuur ingrijpend te worden uitgebreid en aangepast.

Westelijke Parallelroute

Om de Prins Mauritssingel in pieksituaties te ontlasten, komt er als verbinding naar de tweede stadsbrug een parallelroute tussen de Ovatonde en de Graaf Alardsingel. Deze weg van ongeveer 2,3 km komt ten westen van de bestaande spoorlijn te liggen en krijgt 2 x 1 rijbanen in een profiel met bomen. De weg wordt – net als de Prins Mauritssingel – ingericht voor een regime van maximaal 50 km/uur. Het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd op de verkeersstructuur zoals dat in 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Knoop Lent

Ter hoogte van het tijdelijke NS-station Lent wordt een brede doorgang voor autoverkeer in de spoordijk gemaakt. Hier wordt de Graaf Alardsingel aangesloten op de Prins Mauritssingel. Het splitsingspunt krijgt vanuit Arnhem gezien gelijkwaardig een keuze richting Waalbrug en stadsbrug De Oversteek. Het definitieve NS-station wordt door Prorail enkele honderden meters naar het zuiden verplaatst. Zowel het splitsingspunt als de verplaatsing van het station dienen in 2013 gereed te zijn.

Het bestemmingsplan dat nu in voorbereiding is, beperkt zich tot het station en het stationsplein aan de oostzijde van de spoordijk. Mogelijke vastgoedontwikkeling rondom deze locatie is in het ontwerpbestemmingsplan nog niet aan de orde.

Fietsbrug Graaf Alardsingel

In april 2010 besloten B en W tot de aanleg van een fietstunnel onder de Graaf Alardsingel. Maar in de periode daarna heeft het planproces rondom de toekomstige Knoop Lent nieuwe inzichten opgeleverd. Ook de voortgang in de planvorming voor het centrumgebied Citadel is daarin betrokken. Door de verhoogde ligging van de Citadel ligt de aanleg van een fietsbrug over de Graaf Alardsingel als verbinding met de Griftdijk bij nader inzien meer voor de hand dan een tunnel. De kosten van de fietsbrug worden geraamd op ongeveer 4 miljoen euro. De fietsbrug maakt onderdeel uit van de snelfietsroute RijnWaalpad. De fietsbrug wordt voor oplevering van De Oversteek in 2013 in gebruik genomen.

Fietstunnel Prins Mauritssingel

Voor zowel de doorstroming van het autoverkeer op de Prins Mauritssingel als voor het kruisende fietsverkeer is een ongelijkvloerse kruising wenselijk. Er is gekozen voor een tunnel  ter hoogte van de Laauwikstraat. Een tunnel is voor fietsers comfortabeler en ruimtelijk beter inpasbaar dan de huidige Lentse Lus. Planning is om de tunnel aan te leggen tijdens het groot onderhoud van de Waalbrug of de bouw van de aanbrug in het kader van de dijkteruglegging (vanaf 2014). Op die manier kan de overlast van de werkzaamheden voor autoverkeer en omwonenden zoveel mogelijk worden beperkt. De kosten voor aanleg van de fietstunnel worden geschat op 4 tot 6 miljoen euro. Het ontwerp en de precieze inpassing van de tunnel worden nog verder uitgewerkt.

De ontwerpbestemmingsplannen van de Westelijke Parallelroute en de Station Lent liggen vanaf 24 februari ter inzage bij het Open Huis (Stadswinkel) en zijn ook via www.nijmegen.nl in te zien. Op dinsdag 1 maart is er een informatiebijeenkomst in voorzieningenhart De Ster (Lent).