‘Wonen boven winkels geslaagd in stadscentrum’

wonen boven winkelsDe afgelopen tien jaar zijn er in het Nijmeegse centrum 302 appartementen gerealiseerd boven winkels. Wethouder Jan van der Meer (Wonen) is tevre­den over die ontwikkeling. De komende jaren zullen er nog eens dertig nieuwe appartemen­ten bijkomen. Een bericht uit De Gelderlander.

Het wonen boven winkels is de af­gelopen jaren stevig gestimuleerd met een subsidieregeling. Nijme­gen kon in totaal ruim 2,3 miljoen beschikbaar stellen aan ontwikke­laars. Die steun was nodig omdat er vaak ingrijpende en kostbare verbouwingen nodig zijn, bijvoor­beeld om de bovenruimte bereik­baar te maken voor de bewoners buiten het winkelgedeelte om. De Nijmeegse subsidie kwam weer uit een speciaal rijkspotje. Die steun van het rijk vervalt ech­ter eind 2014.

Van der Meer ziet geen mogelijk­heden om het wonen boven win­kels nu verder met gemeentelijke middelen te stimuleren. In een brief aan de gemeenteraad meldt hij dat hij eigenlijk ook geen reden ziet om de subsidie voort te zetten. Volgens hem, staan er momenteel nog maar wei­nig verdiepingen in het centrum leeg. „Loop door het centrum en je ziet dat diverse straten flink zijn opgeknapt en er is nergens sprake van echte verloedering Ons beleid is succesvol geweest.”

Het aantal bewoners in het cen­trum is de afgelopen jaren ook fors toegenomen. Zeker onder jon­geren en kleine huishoudens is wonen in het centrum populair. Zij kiezen bewust voor die woon­plek omdat ze houden van dyna­miek en voorzieningen in de di­recte woonomgeving. Ze accepte­ren bijvoorbeeld vrij snel het nachtelijk lawaai van het uitgaans­publiek.

Niet alleen is het wonen boven winkels snel gegroeid, de afgelo­pen jaren zijn er ook verschillen­de grote bouwprojecten gereali­seerd, denk aan de Josephhof en de Hessenberg. Nu wordt er weer gewerkt aan Plein 1944. Honder­den woningen zijn er zo bijgeko­men in de laatste jaren. Begin ja­nuari telde het centrum 3.700 wo­ningen, bewoond door 7.600 men­sen.

De wethouder meldt de raad ver­der dat hij zal blijven letten op het onttrekken van woonruimte in het centrum voor economische functies. Hij wil dit alleen toe­staan in ruil voor een toeristische overnachtingsfunctie, zoals bed­&breakfast ( onder meer in de He­zelstraat). Verder maakt hij een uitzondering voor de eerste ver­dieping boven ‘zware’ horeca.